Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Afsluiten van een verzekeringspolis tegen alle risico's brand, inclusief machinebreuk, vessel impact, port blockage, bedrijfsschade, sabotage en terrorisme (leidend aandeel) voor de Kieldrechtsluis

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
05-10-2018
Publicatiedatum
08-10-2018
Deadline
12-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
71317000 - Advies inzake beveiliging en risicobeheersing
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Deurganckdoksluis nv
Postadres
Zaha Hadidplein 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
procurement@portofantwerp.com

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Economische en financiële draagkracht

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. * Een zakencijfer in onderschrijving van property-polissen dat op jaarbasis groter is dan 10.000.000 EUR. Men mag hiervoor ook een beroep doen op de draagkracht van een moederbedrijf en/of groep waar men deel van uitmaakt. Dit wordt aangetoond door een verklaring op erewoord.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. * Vermelding op de lijst gepubliceerd door de FSMA
* Een lijst met minimum 3 verzekeringspolissen brand en machinebreuk en bedrijfsschade met een jaarlijks premievolume van minstens 50.000 EUR
Men mag hiervoor ook een beroep doen op de draagkracht van een moederbedrijf en/of groep waar men deel van uitmaakt.
Om in aanmerking te komen voor selectie moeten de kandidaten voldoen aan alle vermelde selectiecriteria.

Eventuele minimumeisen:

-