Rectificatie

Afsluiten van verzekeringspolis(sen) ABR (al dan niet inclusief ALOP), PD/ BI ( al dan niet inclusief machinebreuk), DEC,BA Bouw (al dan niet inclusief Beroeps A) en /of BA Operationeel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Boomsesteenweg 1000
Plaats
Wilrijk
Postcode
2610
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Andrea Schonken
Telefoon
+32 38772855
E-mail
andrea.schonken@isvag.be
Fax
+32 38870928

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.isvag.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afsluiten van verzekeringspolis(sen) ABR (al dan niet inclusief ALOP), PD/ BI ( al dan niet inclusief machinebreuk), DEC,BA Bouw (al dan niet inclusief Beroeps A) en /of BA Operationeel

Referentienummer: 2018/017

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van de opdracht
Isvag heeft de intentie een nieuwe afvalenergiecentrale met de hoogst mogelijke milieuprestaties te bouwen. De nieuwe installatie moet de huidige, die dateert van 1980 en die nog ingrijpend werd aangepast eind jaren ’90, vervangen.
De nieuwe installatie is een omvangrijke en lange-termijn investering, die een hoge impact zal hebben op het stadszicht in het zuiden van Antwerpen. Daarom is het de ambitie om een opmerkelijk gebouw te creëren dat weergeeft dat in de constructie, de laatste technologie is opgenomen en bijkomende de meest performante emissie zal leveren. Naast een technische vernieuwing/verbetering brengt de nieuwe installatie ook een capaciteitsuitbreiding met zich mee.
Geschatte waarde van de werken: 175.000 euro excl. btw
Zie verder selectieleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-511178

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
II.4.2 Aanvraag tot deelneming ingediend via elektronische middelen
In plaats van:
De elektronische aanvragen tot deelneming kunnen verstuurd worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be, die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 14 §7 van de Wet Overheidsopdrachten. Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een aanvraag tot deelneming per e-mail niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een aanvraag tot deelneming in te dienen. Meer informatie kan u vinden op volgende website: http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer: +32 (0)2 790 52 00.
Te lezen:
Wegens een technisch probleem op de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be moet de wijze waarop de aanvraag tot deelneming moet worden verstuurd, worden gewijzigd: Aanvraag tot deelneming schriftelijk De aanvraag tot deelneming opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: het besteknummer (2018/017) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een aangetekende verzending bezorgd of door een drager afgegeven. De aanvraag tot deelneming wordt geadresseerd aan: Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG) Boomsesteenweg 1000 2610 Wilrijk De drager overhandigt de aanvraag tot deelneming aan het onthaal tegen bewijs van afgifte. De aanvraag tot deelneming moet de aanbestedende overheid bereiken ten laatste op 23 mei 2018 om 10.00 uur. De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen voor het indienen van de aanvraag tot deelneming en de offerte, en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 toe te passen. Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden. Erratum II.3.1 Vorm van de aanvraag tot deelneming Gezien elektronische inschrijving niet mogelijk is, is de laatste zin van artikel II.3.1 ivm elektronische ondertekening niet van toepassing.

Overige nadere inlichtingen

-