Rectificatie

Afsluiten van verzekeringspolis(sen) ABR (al dan niet inclusief ALOP), PD/ BI ( al dan niet inclusief machinebreuk), DEC,BA Bouw (al dan niet inclusief Beroeps A) en /of BA Operationeel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Boomsesteenweg 1000
Plaats
Wilrijk
Postcode
2610
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Andrea Schonken
Telefoon
+32 38772855
E-mail
andrea.schonken@isvag.be
Fax
+32 38870928

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.isvag.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afsluiten van verzekeringspolis(sen) ABR (al dan niet inclusief ALOP), PD/ BI ( al dan niet inclusief machinebreuk), DEC,BA Bouw (al dan niet inclusief Beroeps A) en /of BA Operationeel

Referentienummer: 2018/017

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van de opdracht
Isvag heeft de intentie een nieuwe afvalenergiecentrale met de hoogst mogelijke milieuprestaties te bouwen. De nieuwe installatie moet de huidige, die dateert van 1980 en die nog ingrijpend werd aangepast eind jaren ’90, vervangen.
De nieuwe installatie is een omvangrijke en lange-termijn investering, die een hoge impact zal hebben op het stadszicht in het zuiden van Antwerpen. Daarom is het de ambitie om een opmerkelijk gebouw te creëren dat weergeeft dat in de constructie, de laatste technologie is opgenomen en bijkomende de meest performante emissie zal leveren. Naast een technische vernieuwing/verbetering brengt de nieuwe installatie ook een capaciteitsuitbreiding met zich mee.
Geschatte waarde van de werken: 175.000 euro excl. btw
Zie verder selectieleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-511178

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
II.4.2 Aanvraag tot deelneming ingediend via elektronische middelen

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1235 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!