Gemeente Overpelt
Aankondiging van een opdracht

Lening Wuytenhof

De te leveren diensten betreffen het verstrekken van leningen ter financiering van de aankoop en renovatie van een onroerend goed ten laste van derden en gewaarborgd door het Gemeentebestuur van Overpelt.
Het betreft de verkoop van een pand met 24 serviceflats aan het Woonzorgcentrum "vzw Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg" met het ondernemingsnummer BE 0445.847.137.
De opgave van de te verstrekken lening is te vinden in het overzicht van de leningen, dat als bijlage bij het lastenboek is gevoegd. Het betreft een lening met een looptijd van 20 jaar tegen een vaste rentevoet, ten bedrage van EUR 2.400.000,00.
De kapitaalaflossingen gebeuren maandelijks, progressieve tranches.
Elke kapitaaltranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in vaste annuïteit.
De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het jaar volgend op het jaar waarin de lening werd opgenomen. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één maand.
De intresten van de lening worden maandelijks aangerekend met valuta de laatste dag van de maand. De berekeningsbasis van de te betalen intrest is 360/360 dagen. De betaling van de intresten gebeurt telkens na vervallen termijn.
Op de eerste vervaldag na de opname van de lening worden alleen intresten betaald. De berekening van deze intresten gebeurt eveneens op basis 360/360.

Publicatiedatum
07-01-2016
Deadline
23-02-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Overpelt
Postadres
Oude Markt 2, 3900 Overpelt, BE
Contactpunt(en)
De heer Jeroen Hoeben

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Vakbekwaamheid

Een beschrijving van de technische uitrusting van de dienstverlener, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die zijn onderneming biedt op het vlak van studie en onderzoek.