Rectificatie

Het onderschrijven van diverse risico's-verzekeringen voor de gemeente en het ocmw van Meise

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Meise
Nationaal identificatienummer
0207.511.011
Postadres
Tramlaan 8
Plaats
Meise
Postcode
1861
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ilse Stuckens
Telefoon
+32 28922016
E-mail
ilse.stuckens@meise.be
Fax
+32 22610261

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.meise.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het onderschrijven van diverse risico's-verzekeringen voor de gemeente en het ocmw van Meise

Referentienummer: 2018406

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De gemeente en het OCMW Meise zullen in het najaar 2018 een overheidsopdracht publiceren met als voorwerp:
“Het onderschrijven van diverse risico-verzekeringen voor de gemeente en het ocmw van Meise”
Deze opdracht heeft als voorwerp de aanneming van verzekeringsdiensten, zoals voorzien van de Wet Overheidsopdrachten ( CPV-classificatie: 66500000: financiële en verzekeringsdiensten).
Deze opdracht heeft als voorwerp de onderschrijving van diverse risico-verzekeringen, die zijn ondergebracht in de hierna volgende percelen:
- Perceel 1: Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen
- Perceel 2: Aansprakelijkheid
- Perceel 3: Gecombineerde polissen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
- Perceel 4: Patrimonium
- Perceel 5: Vloot
De gunning van deze opdracht zal gebeuren via open procedure met Europese bekendmaking.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-526791

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het offerteformulier werd opgeladen. Bij de inventaris van het wagenpark werd de cataloguswaarde toegevoegd voor de voertuigen waarvoor een omniumverzekering wordt gevraagd.