Rectificatie

Het onderschrijven van diverse risico's-verzekeringen voor de gemeente en het ocmw van Meise

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Meise
Nationaal identificatienummer
0207.511.011
Postadres
Tramlaan 8
Plaats
Meise
Postcode
1861
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ilse Stuckens
Telefoon
+32 28922016
E-mail
ilse.stuckens@meise.be
Fax
+32 22610261

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.meise.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het onderschrijven van diverse risico's-verzekeringen voor de gemeente en het ocmw van Meise

Referentienummer: 2018406

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De gemeente en het OCMW Meise zullen in het najaar 2018 een overheidsopdracht publiceren met als voorwerp:
“Het onderschrijven van diverse risico-verzekeringen voor de gemeente en het ocmw van Meise”
Deze opdracht heeft als voorwerp de aanneming van verzekeringsdiensten, zoals voorzien van de Wet Overheidsopdrachten ( CPV-classificatie: 66500000: financiële en verzekeringsdiensten).
Deze opdracht heeft als voorwerp de onderschrijving van diverse risico-verzekeringen, die zijn ondergebracht in de hierna volgende percelen:
- Perceel 1: Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen
- Perceel 2: Aansprakelijkheid
- Perceel 3: Gecombineerde polissen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
- Perceel 4: Patrimonium
- Perceel 5: Vloot
De gunning van deze opdracht zal gebeuren via open procedure met Europese bekendmaking.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-526791

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het offerteformulier werd opgeladen. Bij de inventaris van het wagenpark werd de cataloguswaarde toegevoegd voor de voertuigen waarvoor een omniumverzekering wordt gevraagd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!