Aankondiging van een gegunde opdracht

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten met betrekking tot het opzetten van financiële instrumenten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
vooruitgangstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1035
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Florian Genot
Telefoon
+32 28003869
E-mail
fgenot@sprb.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295193

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295193

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten met betrekking tot het opzetten van financiële instrumenten

Referentienummer:   FEDER-RBC-FEDER2014-2020-IF-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten met betrekking tot het opzetten en het beheren van drie financiële instrumenten in het kader van het operationeel programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   1.410.878,31

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

INSTRUMENT VOOR KAPITAALPARTICIPATIE IN VERNIEUWENDE ONDERNEMINGEN IN EARLY STAGE

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 1 betreft het opzetten en het beheren van een financieel instrument voor kapitaalparticipatie in
vernieuwende bedrijven in "early stage".Dit perceel heeft tot doel de start van die ondernemingen en hun
toegang tot andere financieringsbronnen te vergemakkelijken.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   25

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de selectieprocedure van de projecten en van de promotie van het financieel instrument  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de voorzieningen voor begeleiding van de gesteunde ondernemingen  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Hefboomeffect (bijkomende financiële middelen, verleend naast de financiering toegekend aan de aanbestedende overheid op basis van de EFRO-investeringen)  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie voor het beheer van de EFRO-investeringen en de problematiek van de staatssteun  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Strategie inzake kapitaalsuittreding  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Operationele aspecten van het financiële plan  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

VOORDELIGE LENING VOOR INSCHAKELINGSONDERNEMINGEN, COÖPERATIES OF ONDERNEMINGEN UIT DE SOCIALE ECONOMIE

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 2 betreft het opzetten en het beheren van een financieel instrument voor het toekennen van voordelige
leningen aan inschakelingsondernemingen, coöperaties en ondernemingen uit de sociale economie. Deze
voorziening heeft meer bepaald tot doel de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen op het Brussels
grondgebied te ondersteunen door een betere beroepsinschakeling van kwetsbare bevolkingsgroepen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de selectieprocedure van de projecten en van de promotie van het financieel instrument  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de voorzieningen voor begeleiding van de gesteunde ondernemingen  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Hefboomeffect (bijkomende financiële middelen, toegekend bovenop de financiering verleend aan de aanbestedende overheid op basis van de EFRO-investeringen)  / Weging:   5

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie voor het beheer van de EFRO-investeringen en de problematiek van de staatssteun  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   Operationele aspecten van het financiële plan  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

PROFESSIONELE MICROKREDIETEN

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 3 betreft het opzetten en het beheren van een financieel instrument voor de toekenning van
professionele microkredieten bestemd voor een publiek dat uitgesloten is van het klassieke banksysteem.
Deze perceel beoogt deze voorziening onder meer de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen
op het Brusselse grondgebied te ondersteunen en tegelijk de professionele inschakeling van kwetsbare
bevolkingsgroepen te bevorderen.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de selectieprocedure voor de projecten en de promotie van het financiële instrument  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de voorzieningen ter begeleiding van de ondersteunde ondernemingen  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Hefboomeffect (bijkomende financiële middelen, verleend naast de financiering toegekend aan de aanbestedende overheid op basis van de EFRO-investeringen)  / Weging:   5

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie voor het beheer van de EFRO-investeringen en de problematiek van de staatssteun  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   Operationele elementen verbonden aan het financiële plan  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 119-241512

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   1

Benaming:   INSTRUMENT VOOR KAPITAALPARTICIPATIE IN VERNIEUWENDE ONDERNEMINGEN IN EARLY STAGE

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

03-01-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
BRUSTART NV
Nationaal identificatienummer
0448.925.797
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE10
Postcode
1050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   745.112,07 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   2

Benaming:   VOORDELIGE LENING VOOR INSCHAKELINGSONDERNEMINGEN, COÖPERATIES OF ONDERNEMINGEN UIT DE SOCIALE ECONOMIE

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

03-01-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
BRUSOC NV
Nationaal identificatienummer
0464.908.627
Postadres
de stassartstraat
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE10
Postcode
1050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   363.145,26 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   363.145,26 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   3

Benaming:   PROFESSIONELE MICROKREDIETEN

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 3

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

03-01-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
BRUSOC NV
Nationaal identificatienummer
0464.908.627
Postadres
de Stassartstraat 32
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE10
Postcode
1050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   302.620,99 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   302.620,99 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van Staate
Postadres
Wetenschapstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!