Aankondiging van een gegunde opdracht

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE INVOERING VAN EEN SYSTEEM VAN INTERNE CONTROLE

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Nationaal identificatienummer
0241.347.282_22656
Postadres
de Broquevillelaan 12
Plaats
Brussel
Postcode
1150
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
manuela cardoso amorim
Telefoon
+32 27780811
E-mail
manuela.cardosoamorim@arp-gan.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.arp-gan.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311321

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE INVOERING VAN EEN SYSTEEM VAN INTERNE CONTROLE

Referentienummer:   ST (ARP)-17/1489-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is:
- de conceptie van een systeem van interne controle aangepast aan het GAN,
- de opleiding van de personeelsleden betrokken in dit systeem,
- de begeleiding bij de invoering van een cel van interne audit bij het GAN om de redelijke zekerheid te bekomen van de risicobeheersing van:
o de voortzetting van zijn doelstellingen en de conformiteit met de vigerende wetten,
o de regelmatigheid van de operaties,
o de betrouwbaarheid van de financiële en niet-financiële informatie
o de bescherming van het vermogen en van de activa van de instelling.
- de vastlegging van het uitvoeringskader en de invoering van een auditcomité dat toezicht moet houden op de uitoefening van de interne controle.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   170.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het voorwerp van de opdracht is:
- de conceptie van een systeem van interne controle aangepast aan het GAN,
- de opleiding van de personeelsleden betrokken in dit systeem,
- de begeleiding bij de invoering van een cel van interne audit bij het GAN om de redelijke zekerheid te bekomen van de risicobeheersing van:
o de voortzetting van zijn doelstellingen en de conformiteit met de vigerende wetten,
o de regelmatigheid van de operaties,
o de betrouwbaarheid van de financiële en niet-financiële informatie
o de bescherming van het vermogen en van de activa van de instelling.
- de vastlegging van het uitvoeringskader en de invoering van een auditcomité dat toezicht moet houden op de uitoefening van de interne controle.
Deze opdracht past in het kader van de doelstelling die wordt vastgelegd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 oktober 2007 met betrekking tot de interne controle.
In dit geval, dient het systeem van interne controle meer bepaald om te verzekeren:
- de werking van de interne processen van het GAN die moeten bijdragen tot het goede gebruik van zijn menselijke, materiële en financiële middelen;
- de betrouwbaarheid van de financiële informatie en de communicatie ervan aan de belanghebbenden;
- de conformiteit met de wetten en reglementen.
De overheidsopdracht heeft een looptijd van 2 jaar vanaf de kennisgeving van het gunningsbesluit.
Ze vangt aan met de organisatie van een seminarie van de kaderleden van het Agentschap (ongeveer 25 personen), door de invoering van de interne controle bij de Commerciële dienst (Suppcc) en de realisatie van een diagnose van het factureringsbeleid, van verzending van herinneringsbrieven, van inning en van opvolging van de geschillen. De opdracht zal worden voortgezet met de andere diensten van de Centrale administratie die zullen worden aangeduid door het Auditcomité.
De overheidsopdracht moet, vanaf zijn opstart, een dimensie ‘opleiding’ bevatten om het begrip van het proces van interne controle door alle kaderleden van het Agentschap te verzekeren en dat het Agentschap zich dit eigen kan maken na afloop van het 2de jaar.
Er is bovendien voorzien dat, tijdens het 2de jaar, een interne cel van interne audit volledig autonoom en zonder een beroep te doen op externe consultants kan werken. Bijgevolg, zijn de pedagogie noodzakelijk voor de invoering en de overdracht van de noodzakelijke kennis voor deze eigenmaking door het Agentschap erg belangrijk in deze opdracht.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   TECHNISCH CRITERIUM  / Weging:   30

Kostencriterium - Naam:   ECONOMISCH CRITERIUM  / Weging:   70

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1

Perceel nr.:   1

Benaming:   INVOERING VAN EEN SYSTEEM VAN INTERNE CONTROLE

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

24-05-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
COERE Vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Aardkrekellaan 14/1
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE100
Postcode
1170
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   170.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Brussel
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-06-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-