Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt
Aankondiging van een opdracht

Financiering van de realisatie van een brandweerkazerne

Deze opdracht heeft als voorwerp de financiering van de hieronder beschreven investering en de bij de financiering horende diensten dewelke dienen te kunnen geleverd worden.
De investering betreft de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, die zal gerealiseerd worden door het AGB Stadsontwikkeling Hasselt en daarna ter beschikking gesteld zal worden aan de brandweerzone Zuid-West-Limburg. Deze zal gelegen zijn aan de Zwarte Brugstraat, te Hasselt.

Publicatiedatum
22-12-2015
Deadline
09-02-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt
Postadres
Groenplein 1, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
De heer Marc Swijngedouw

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

De financiële en economische draagkracht zal worden aangetoond door voorlegging van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten, zijnde de financiering van infrastructuur en/of vastgoed van gelijkaardige omvang, die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

Eventuele minimumeisen:

minstens 3 referenties inzake de financiering van infrastructuur en/of vastgoed van gelijkaardige omvang