Rectificatie

2018/HFB/MPMO/48216-Raamovereenkomst voor verzekering van motorrijtuigen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_502760
Postadres
Havenlaan 88 bus 60
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Team Plaatsing en rapportering
Telefoon
-
E-mail
aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326128

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326128

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

2018/HFB/MPMO/48216-Raamovereenkomst voor verzekering van motorrijtuigen

Referentienummer: HFB-2018HFB/MPMO/48216-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66514110 - Verzekeringen voor motorvoertuigen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst voor verzekering van motorrijtuigen (burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, bestuurder en omnium)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-534271

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 224-512827

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
- De opening vind plaats op 21/12/2018 – 10u45

Overige nadere inlichtingen

- De opening vind plaats op 21/12/2018 – 10u45. - In sectie II.2.5 is niet het juiste gekozen. Nu is de keuze ‘de onderstaande criteria’ – ‘Prijs’ Dit had ‘De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten’