Rectificatie

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP EEN COLLECTIEVE VERZEKERING HOSPITALISATIE EN MEDISCHE KOSTEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Nationaal identificatienummer
0241.347.282_22656
Postadres
de Broquevillelaan 12
Plaats
Brussel
Postcode
1150
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mathieu Vrebosch
Telefoon
+32 27780826
E-mail
Mathieu.Vrebosch@arp-gan.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.arp-gan.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320315

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP EEN COLLECTIEVE VERZEKERING HOSPITALISATIE EN MEDISCHE KOSTEN

Referentienummer: ST (ARP)-17/1409 BIS-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van deze opdracht is de gunning van de collectieve verzekering hospitalisatie en medische kosten voor het personeel van het Agentschap.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-526902

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 182-412337

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoeging van het document betreffende de verzekerden van Net Brussel