Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Hernieuwing van de verzekering arbeidsongevallen voor de niet-statutaire personeelsleden van HR Rail

Hernieuwing van de verzekering arbeidsongevallen voor de niet-statutaire personeelsleden van HR Rail

Datum van verzending van deze aankondiging
30-08-2018
Publicatiedatum
01-09-2018
Deadline
01-10-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
HR Rail
Postadres
Frankrijkstraat 85
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Tom Ronsyn
E-mail
tom.ronsyn@hr-rail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Economische en financiële draagkracht

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Eventuele minimumeisen:

-