Aankondiging van een opdracht

Afsluiten van een verzekering voor nucleair transport

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijstoffen
Nationaal identificatienummer
0222.116.241_25489
Postadres
Kunstlaan 14
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Steven De Clerck
Telefoon
+32 22121001
E-mail
s.declerck@nirond.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://www.ondraf.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324502

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324502

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Ondraf%2FNiras-NOCA+2018-2714-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Behandeling van radioactief afval

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afsluiten van een verzekering voor nucleair transport

Referentienummer:   Ondraf/Niras-NOCA 2017-2737-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66514000 - Vrachtverzekering en verzekering in verband met vervoer

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht voor diensten met betrekking tot het afsluiten van een verzekering nucleair transport voor NIRAS.
De betrokken diensten voor deze opdracht vallen onder verzekeringsdiensten (Code CPV 66510000).

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Onderwerp van de diensten: opdracht voor diensten met betrekking tot het afsluiten van een verzekering nucleair transport voor NIRAS.
De betrokken diensten voor deze opdracht vallen onder verzekeringsdiensten (Code CPV 66510000).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Duur: 1 jaar. Na verloop van de initiële periode zal ze stilzwijgend verlengd worden per periode van 1 jaar voor een maximum van 3 jaar, tenzij de opzegging per aangetekend schrijven wordt gemeld 6 maanden voor de jaarlijkse einddatum indien de verzekering wordt opgezegd door de verzekeraar, en 3 maanden voor de jaarlijkse einddatum indien de verzekering wordt opgezegd door de verzekeringnemer.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* De uitsluitingsgronden hieronder zijn van toepassing op de kandidaat en, individueel:
1° op alle deelnemers die samen een kandidatuur indienen en die van plan zijn, indien ze geselecteerd zijn, een tijdelijke handelsvennootschap op te richten;
2° op alle deelnemers die, als tijdelijke handelsvernnootschap, samen een offerte indienen; en
3° op derden van wie men op de capaciteit beroep doet.
1) verplichte uitsluitingsgronden: (art. 67 van de wet 17/06/2016 en art. 61 van KB 18/04/2017)
Wordt uitgesloten, in welk stadium van de procedure ook, de kandidaat of
inschrijver die door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde
veroordeeld is om een van de volgende misdrijven:
1° deelneming aan een criminele organisatie;
2° omkoping;
3° fraude;
4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf
of strafbaar feit;
5° witwassen van geld en financiering van terrorisme;
6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;
7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Wordt ook uitgesloten, zelfs bij afwezigheid van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, de kandidaat of inschrijver die als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld, van zodra deze inbreuk is vastgesteld door een administratieve of rechterlijke beslissing, met inbegrip van een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde schriftelijke kennisgeving.
De kandidaat legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten. Door het UEA in te dienen bevestigt de kandidaat dat hij zich niet in één van de bovenvermelde uitsluitingssituaties bevindt.
De aanbestedende overheid zal de juistheid van het UEA van de opdrachtnemer aan wie hij besloten heeft de opdracht te gunnen, en zal hem vragen om de nodige ondersteunende documenten voor te leggen, wat betekent een uittreksel uit
het desbetreffende register, zoals een uittreksel uit het strafregister of, bij gebreke daarvan, een gelijkwaardig document dat is afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of het land waar de ondernemer is gevestigd, waaruit blijkt dat aan de betrokken eisen is voldaan.
De aanbestedende overheid zal de eventuele corrigerende maatregelen controleren die door de kandidaat in het UEA vermeld zijn en die op eigen initiatief werden genomen.
2) Uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden: (art. 68 van de wet 17/06/2016 en 62 en 63 van KB 18/04/2017)
a) De kandidaat of inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, wordt uitgesloten van de toegang tot een plaatsingsprocedure, overeenkomstig artikel 68 van de wet. De toegang tot de procedure wordt evenwel niet ontzegd aan een kandidaat of inschrijver die geen bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro of die voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht neemt.
Door de UEA in te dienen verklaart de kandidaat op eer dat hij aan zijn verplichtingen voldoet wat betreft het betalen van sociale zekerheidsbijdragen.
b) De aanbestedende overheid verifieert de toestand op het vlak van de sociale schulden van de kandidaten of inschrijvers op basis van de attesten die elektronisch
beschikbaar zijn voor de aanbestedende overheid via de Telemarc-toepassing of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten. Deze verificatie gebeurt binnen de twintig dagen na de uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming of de offertes.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

het te verzekeren bedrag in het kader van het Verdrag van Parijs bedraagt minimum € 297.472.229,73. De verzekeraar die dit bedrag niet kan garanderen komt niet in aanmerking.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Het attest van de FSMA dat stelt dat het om een erkend verzekeringsmaatschappij en niet om een verzekeringsmakelaar of -tussenpersoon. Er wordt gespecificeerd dat enkel verzekeringsmaatschappij die actief zijn in de betrokken takken deel kunnen nemen aan de opdracht.
De offertes van verzekeringsmakelaars en consultants zullen niet in aanmerking komen. De opdrachtnemer is niet toegelaten om een deel of het geheel van zijn verplichtingen bij het uitvoeren van deze opdracht uit te besteden aan verzekeringstussenpersonen of andere verzekeringsmaatschappijen.
2. Vergunning om de betrokken verzekeringstak aan te bieden op het Belgisch territorium.

Eventuele minimumeisen:

1. Attest
2. Verklaring op eer

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   Enkel verzekeringsmaatschappij die actief zijn in de betrokken takken deel kunnen nemen aan de opdracht.
De offertes van verzekeringsmakelaars en consultants zullen niet in aanmerking komen.

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   30-11-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

EN, FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   30-11-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
NIRAS
Postadres
Kunstlaan 14
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22121001
E-mail
s.declerck@nirond.be
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-10-2018