Aankondiging van een opdracht

Financieel advies en advies inzake vastgoed

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is opgericht door de ordonnantie van 29 juli 2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en werd de opvolger van de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed (MVV).
De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de operationele uitvoering van de ruimtelijke ordening in de strategische gebieden (zie kaart) die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bepaald.
De MSI vervult daar een operationele functie om de concrete ontwikkeling van deze gebieden te garanderen door in samenwerking met private en publieke partners projecten op te zetten.
De MSI coördineert de publieke en private partners en realiseert de aspecten die niet onder de specifieke bevoegdheid vallen van andere overheidsinstanties (zoals het bouwrijp maken van sites of het uitvoeren van voorbereidende onderzoeken). In bepaalde gevallen neemt de MSI deze taak op door de projectregie te voeren over terreinen en/of gebouwen in deze prioritaire gewestelijke territoriale ontwikkelingspolen. Zo is de MSI eigenaar van meer dan 70 hectare op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het voorwerp van deze opdracht bestaat in adviesprestaties, aan de aanbestedende overheid te leveren met betrekking tot de verschillende financiële en vastgoedaspecten van de projecten en studies die de MSI uitvoert.
De raamovereenkomst is verdeeld in drie percelen:
I. Perceel 1: Prestaties van financieel advies in het kader van complexe vastgoedprojecten
De MSI voert projecten uit in co-constructie met private en publieke partners. Voor de opdrachten die tot dit perceel behoren, kunnen de te leveren prestaties meer bepaald betrekking hebben op:
• Inleidende analyses van economische haalbaarheid en hun omzetting in verschillende scenario’s van ontwikkeling van het project door de publieke en private actoren.
• Bijstand bij het opmaken van de documenten waarin de voorwaarden worden vastgesteld van de te gunnen overheidsopdrachten, bij de concrete uitwerking van de partnerschappen, bij de economische en financiële analyse van de offertes van de inschrijvers en bij de opvolging van onderhandelingsprocedures in het kader van de opdrachten, meer bepaald de concurrentiedialoog.
• Bijstand bij het opmaken van PPS-overeenkomsten vanuit een financiële en economische invalshoek.
II. Perceel 2: Prestaties van vastgoedadvies in verband met de kennis van de Brusselse vastgoedmarkt
De MSI oefent haar activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de dienstverrichters stellen hun kennis van de lokale vastgoedmarkt ten dienste van de expertiseopdrachten.
De prestaties zullen betrekking kunnen hebben op de onderstaande onderwerpen:
• Marktonderzoeken en hun gevolgen op het vlak van programmering.
• Financiële en vastgoedanalyses in het kader van onderhandelingen voor de aankoop van terreinen of bebouwde sites.
• Strategisch vastgoedadvies in verband met de kennis van de Brusselse vastgoedmarkt.
• Bijstand bij de voorbereiding van verschillende opdrachten en presentaties van de MSI met vertegenwoordigers van de vastgoedsector (bv. voor vastgoedevenementen zoals de MIPIM-beurs …).
III. Perceel 3: Specifieke financiële studies
Gelet op de diversiteit van de projecten in uitvoering bij de MSI zijn gerichte en specifieke financiële studies noodzakelijk. Het gaat om “business plans” voor complexe en geïntegreerde projecten. De te leveren prestaties kunnen meer bepaald betrekking hebben op:
• Opmaken van schema’s inzake de financiële haalbaarheid van vastgoedoperaties en gedetailleerde financiële analyses.
• Voor specifieke projecten:
o Financiële analyses maken voor de ontwikkeling van een gemengd gebouw (economische activiteiten, parkeren, voorzieningen …).
o Financiële analyses maken over de functionele reconversie van gebouwen.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
14-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
66171000 - Diensten voor financieel advies
66170000 - Diensten op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - N.V. van publiek recht
Postadres
Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Ward Claerbout

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Het bewijs van een verzekering tot dekking van de beroepsrisico’s.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

* Perceel 1: bewijs leveren van een omzet van minimum 2 miljoen euro tijdens minstens één van de 3 laatste fiscale jaren
Percelen 2 en 3: bewijs leveren van een omzet van minimum 500.000,00 euro tijdens minstens één van de 3 laatste fiscale jaren
* Verzekering: in orde zijn wat betreft de dekking op de datum van afgifte van de offerte.

Vakbekwaamheid

Technische bekwaamheid van de inschrijver (referenties):
Perceel 1:
De inschrijver overhandigt de documenten die hij nodig acht om de volgende zaken aan te tonen:
- Doorslaggevende expertise in de financiële en vastgoedanalyse van multifunctionele vastgoedprojecten.
- Doorslaggevende expertise in het kader van de ontwikkeling van terreinen in de stad (minimum 5 hectare), met de betrokkenheid van private en publieke actoren, idealiter in het Brussels Gewest of ten minste in België.
- Doorslaggevende expertise inzake ontwerp, structurering, financiering, onderhandeling over en verwezenlijking van vastgoedoperaties in de brede betekenis, met betrekking tot projecten waarvan de ontwikkelingskosten hoger zijn dan of gelijk aan 50 miljoen euro, idealiter in het Brussels Gewest of ten minste in België.
Percelen 2 en 3:
De inschrijver overhandigt de documenten die hij nodig acht om de volgende zaken aan te tonen:
- Doorslaggevende expertise in de financiële en vastgoedanalyse van multifunctionele vastgoedprojecten.
- Doorslaggevende expertise in het kader van de ontwikkeling van terreinen in de stad (minimum 1 hectare), met de betrokkenheid van private en publieke actoren, idealiter in het Brussels Gewest of ten minste in België.
- Doorslaggevende expertise inzake ontwerp, structurering, financiering, onderhandeling over en verwezenlijking van vastgoedoperaties in de brede betekenis, met betrekking tot projecten waarvan de ontwikkelingskosten hoger zijn dan of gelijk aan 20 miljoen euro, idealiter in het Brussels Gewest of ten minste in België.
De lijst met referenties moet de volgende gegevens bevatten:
- Het voorwerp en de inhoud van de opdracht
- De contactgegevens van de klant
- Een contactpersoon bij de klant
- De uitvoeringsperiode en de voorgang van het project
- De specifieke prestaties van de kandidaten in het kader van het project

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1:
- expertise in het kader van de ontwikkeling van terreinen in de stad (minimum 5 hectare), met de betrokkenheid van private en publieke actoren, gesitueerd in België.
- expertise inzake ontwerp, structurering, financiering, onderhandeling over en verwezenlijking van vastgoedoperaties in de brede betekenis, met betrekking tot projecten waarvan de ontwikkelingskosten hoger zijn dan of gelijk aan 50 miljoen euro, gesitueerd in België.
Percelen 2 en 3:
- expertise in het kader van de ontwikkeling van terreinen in de stad (minimum 1 hectare), met de betrokkenheid van private en publieke actoren, gesitueerd in België.
- expertise inzake ontwerp, structurering, financiering, onderhandeling over en verwezenlijking van vastgoedoperaties in de brede betekenis, met betrekking tot projecten waarvan de ontwikkelingskosten hoger zijn dan of gelijk aan 20 miljoen euro, gesitueerd in België.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!