Rectificatie

KEUZE VAN EEN DIENSTVERLENER OM ECONOMISCHE, FINANCIELE EN STRATEGISCHE BIJSTABD TE LEVEREN IN HET KADER VAN DE TARIEFOPDRACHTEN "WATER" VAN BRUGEL - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
BRUGEL
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kunstlaan 46
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Benoît Gosselin
Telefoon
+32 25630229
E-mail
bgosselin@brugel.brussels
Fax
+32 25630213

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.brugel.brussels

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

KEUZE VAN EEN DIENSTVERLENER OM ECONOMISCHE, FINANCIELE EN STRATEGISCHE BIJSTABD TE LEVEREN IN HET KADER VAN DE TARIEFOPDRACHTEN "WATER" VAN BRUGEL - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2018092

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66170000 - Diensten op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-503401

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De inschrijver zal ook moeten bewijzen dat hij niet contractueel is gebonden of zal zijn voor een gelijkaardige opdracht aan een actor uit de watersector in het kader van zijn activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!