Directie Facilities
Aankondiging van een opdracht

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Heraanbesteding verzekeringen Materiële Schade voor het patrimonium van het Grondregie en de Vereniging van de C.C.N. mede-eigenaars, Aansprakelijkheidverzekeringen, Objective Aansprakelijkheid bij brand & ontploffing van Direction Facilities en Vereniging van de C.C.N. mede-eigenaars.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Heraanbesteding verzekeringen Materiële Schade voor het patrimonium van het Grondregie en de Vereniging van de C.C.N. mede-eigenaars, Aansprakelijkheidverzekeringen, Objective Aansprakelijkheid bij brand & ontploffing van Direction Facilities en Vereniging van de C.C.N. mede-eigenaars.

Publicatiedatum
11-01-2016
Deadline
11-02-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Facilities
Postadres
vooruitgangstraat 80/1, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Laporte Sébastien Guy F

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 180000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de kandidaat :
• niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
• niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
• geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
• niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
• bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
• in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
• in orde is met de betaling van belastingen
• zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
• niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
• niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
• geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
• niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
• bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
• zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

Economische en financiële draagkracht

Zijn financiële en economische draagkracht toont de kandidaat aan door middel van bijvoeging van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren

Eventuele minimumeisen:

De kandidaat dient een minimale omzet voor de betreffende diensten aan te tonen van € 5.000.000,00 voor Materiële Schade en 2.500.000,00€ voor Burgerlijke Aansprakelijkheid.
De kandidaat moet een minimum rating hebben van BBB+of gelijkwaardig aangetoond door een passend attest

Vakbekwaamheid

Zijn technische bekwaamheid toont de kandidaat aan door middel van bijvoeging van:
• Een FSMA-attest: een erkenning om, volgens de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, dergelijke verzekeringen aan te bieden;
• Een beschrijving van het team dat verantwoordelijk zal zijn voor deze opdracht, inclusief korte studie- en beroepskwalificaties met kennis van de publieke sector. Het team dient een centrale contactpersoon te bevatten en minimaal twee onderschrijvers en 3 schadebehandelaars;
• Een lijst met minimaal 5 referenties van gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar (minstens met vermelding datum en van de publiekrechtelijke instanties waar¬voor zij bestemd waren alsook indicatie premieomvang) Hieruit moet een ervaring blijken met het afsluiten van verzekeringen Materiële Schade en Burgerlijke Aansprakelijkheid.
• Visie op de openbare verzekeringsmarkt (inclusief tendensen, nadrukken van uw maatschappij ivm toekomst,…) waaruit hun ervaring en doorzicht in de openbare sector blijkt

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A