Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheid verzekering voor ELIA (hoogspanningsdistributeur België). Meer informatie over Elia kunt uterugvinden op: http//:www.Elia.be

Datum van verzending van deze aankondiging
05-10-2018
Publicatiedatum
05-10-2018
Deadline
13-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Elia System Operator
Postadres
Keizerslaan 20
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Emmelie Verbeke
E-mail
emmelie.verbeke@elia.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-