Aankondiging van een opdracht

Bevraging voor een groepsverzekering in naam en voor rekening van de Team Bedrijfstrajecten vzw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap voor Innoveren en Ondernemen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koning Albert II-laan 35
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Greta Laermans
Telefoon
+32 92671971
E-mail
peter.goeman@innovatiecentrum.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.vlaio.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295441

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Innovatiecentrum vzw (later: Team Trajectbegeleiding vzw)
Nationaal identificatienummer
0889.463.472
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 31
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peter Goeman
Telefoon
-
E-mail
peter.goeman@innovatiecentrum.be
Fax
-
Hoofdadres
http://www.vlaio.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295441

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295441

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AIO-TBT_2018_001-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   innovatie en ontwikkeling

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bevraging voor een groepsverzekering in naam en voor rekening van de Team Bedrijfstrajecten vzw

Referentienummer:   AIO-TBT_2018_001-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De bevraging betreft het sluiten, met ingang van 1 april 2018, van (een) nieuwe groepsverzekering(en) voor onbepaalde duur van het type vaste bijdragen met een werkgevers- en mogelijk een werknemersbijdrage voor de personeelsleden – of bepaalde objectief te definiëren categorieën van personeelsleden – van de Team Bedrijfstrajecten vzw.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaams Gewest

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De bevraging betreft het sluiten, met ingang van 1 april 2018, van (een) nieuwe groepsverzekering(en) voor onbepaalde duur van het type vaste bijdragen met een werkgevers- en mogelijk een werknemersbijdrage voor de personeelsleden – of bepaalde objectief te definiëren categorieën van personeelsleden – van de Team Bedrijfstrajecten vzw. De groepsverzekering(en) dien(t)(en) uit (minstens) volgend waarborgenpakket te bestaan:
- Waarborg (aanvullend) pensioen;
- Waarborg overlijden;
- Waarborg invaliditeitsrente;
- Waarborg premievrijstelling;
- Mogelijkheid tot (individuele) overdracht van de verworven reserves in een onthaalstructuur voor de personeelsleden die uittreden uit de groepsverzekering van hun vorige werkgever en met ingang van 1 april 2018 overgaan naar Team Bedrijfstrajecten vzw.
Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen is niet de eigenlijke aanbestedende overheid, maar start louter om operationele redenen en de timing een bevraging op voor een groepsverzekering ten behoeve van het personeel van Team Bedrijfstrajecten vzw. VLAIO is daarvoor gemandateerd door de Raad van Bestuur van vzw Team Bedrijfstrajecten. Zodra de Team Bedrijfstrajecten vzw meer operationeel is zal zij deze bevraging overnemen en gelden als enig aanspreekpunt. De Team Bedrijfstrajecten vzw zal dan ook de aanbestedende overheid zijn en zal normaliter ook zelf de selectie- en (zeker de) gunningsbeslissing nemen. Door in te tekenen op deze opdracht aanvaardt de Kandidaat deze werkwijze.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   541.120,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-04-2018

Einde:  

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Het indienen van opties wordt toegestaan.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De Kandidaat dient over een vergunning te beschikken om (her)verzekeringsactiviteiten te kunnen uitoefenen voor alle takken die relevant zijn in het kader van het uitoefenen van levensverzekeringsactiviteiten (in het bijzonder tak 21 en tak 23) en van niet-levensverzekeringsactiviteiten (in het bijzonder tak 1 en tak 2), zoals bepaald in de Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (BS 23 maart 2016). Het bewijs hiervan moet gevoegd zijn aan de aanvraag tot deelneming.
De Kandidaat dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de Opdracht waarvoor hij een aanvraag tot deelneming indient. Hij mag niet uitgesloten worden overeenkomstig de artikelen 67 t.e.m. 70 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Elke Kandidaat dient hiervoor een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen. Het UEA wordt zowel als PDF-bestand alsook als XML-bestand ter beschikking gesteld. Het XML-bestand kan op de Europese UEA-portaalsite
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl) geïmporteerd worden en (met behoud van de door de Aanbestedende Overheid ingevulde basisgegevens) digitaal aangevuld worden (om vervolgens bij de aanvraag tot deelneming gevoegd te worden).

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   De Kandidaat dient over een vergunning te beschikken om (her)verzekeringsactiviteiten te kunnen uitoefenen voor alle takken die relevant zijn in het kader van het uitoefenen van levensverzekeringsactiviteiten (in het bijzonder tak 21 en tak 23) en van niet-levensverzekeringsactiviteiten (in het bijzonder tak 1 en tak 2), zoals bepaald in de Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (BS 23 maart 2016). Het bewijs hiervan moet gevoegd zijn aan de aanvraag tot deelneming

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   De eigenheid van de fusie van de vijf bestaande innovatiecentra en de noodzaak om maximaal te verzekeren dat een groepsverzekering kan worden aangeboden op het moment dat de personeelsleden overgaan naar de ten gevolge van de fusie opgerichte Team Bedrijfstrajecten vzw, zijnde op 1 april 2018, verantwoorden het gebruik van de versnelde procedure.

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   24-01-2018

Plaatselijke tijd:   16:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 31-01-2018

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   ja

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   ja

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Postadres
Quatre Brasstraat 13
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-01-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!