Rectificatie

Operationele leasing van voertuigen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Politiezone VOORKEMPEN
Nationaal identificatienummer
BE 0267 365 652
Postadres
Vaartdijk 15
Plaats
BRECHT
Postcode
2960
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Nick NEYS
Telefoon
+32 32104221
E-mail
nick.neys@politievoorkempen.be
Fax
+32 32104299

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.politievoorkempen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Operationele leasing van voertuigen

Referentienummer: HC/LOG-BU 000004/18

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66114000 - Financiële leasing

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Zie opdrachtdocumenten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502509

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Voor wat betreft Perceel 1 "Leasing van vier herkenbare motoren (Dienst Verkeer) type BMW R 1200 RT (Procurement 2016 R3 004 - Perceel 1 Post 2)" moet een vervangvoertuig (zoals omschreven in III.4 Onderhoud - herstelling - bijstand) NIET worden voorzien. Alle andere bepalingen van het bestek blijven echter onverkort van toepassing.