Rectificatie

Operationele leasing van voertuigen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Politiezone VOORKEMPEN
Nationaal identificatienummer
BE 0267 365 652
Postadres
Vaartdijk 15
Plaats
BRECHT
Postcode
2960
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Nick NEYS
Telefoon
+32 32104221
E-mail
nick.neys@politievoorkempen.be
Fax
+32 32104299

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.politievoorkempen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Operationele leasing van voertuigen

Referentienummer: HC/LOG-BU 000004/18

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66114000 - Financiële leasing

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Zie opdrachtdocumenten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502509

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Voor wat betreft Perceel 1 "Leasing van vier herkenbare motoren (Dienst Verkeer) type BMW R 1200 RT (Procurement 2016 R3 004 - Perceel 1 Post 2)" moet een vervangvoertuig (zoals omschreven in III.4 Onderhoud - herstelling - bijstand) NIET worden voorzien. Alle andere bepalingen van het bestek blijven echter onverkort van toepassing.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1045 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!