Rijksinstituut voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering
Rectificatie

Hospitalisatie verzekering voor het RIZIV

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Rijksinstituut voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering
Nationaal identificatienummer
0206.653.946_102
Postadres
Avenue de Tervueren 211 Tervuerenlaan
Plaats
Bruxelles - Brussel
Postcode
1150
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27397024
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.inami.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316698

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Hospitalisatie verzekering voor het RIZIV

Referentienummer: RIZIV-RH-2018-02-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een collectieve verzekering inzake hospitalisatie en gezondheidszorg voor de personeelsleden van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en hun gezinsleden en voor de personeelsleden die op pensioen werden gesteld

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-522497

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 151-347200

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Naar aanleiding van de ontvangen en gepost vragen op het forum, warden de documenten toegevoegd