Rectificatie

Hospitalisatie verzekering voor het RIZIV

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Rijksinstituut voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering
Nationaal identificatienummer
0206.653.946_102
Postadres
Avenue de Tervueren 211 Tervuerenlaan
Plaats
Bruxelles - Brussel
Postcode
1150
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27397024
E-mail
fabrice.laurent@inami.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.inami.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316698

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Hospitalisatie verzekering voor het RIZIV

Referentienummer: RIZIV-RH-2018-02-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een collectieve verzekering inzake hospitalisatie en gezondheidszorg voor de personeelsleden van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en hun gezinsleden en voor de personeelsleden die op pensioen werden gesteld

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-522497

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 151-347200

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Naar aanleiding van de ontvangen en gepost vragen op het forum, warden de documenten toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!