Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Overheidsopdracht voor diensten – Opdracht verzekering voor alle bouwplaats risico's, tienjarige en technisch contrôle (gesloten ruwbouw, uitrustingen, fire engineering) voor uitbreiding renovatie van het rusthuis " Les Tilleuls" Arthur Diderichstraat 32 1060 Sint Gillis - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Sint Gillis
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Fernand Bernierstraat 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Khaled SOR
Telefoon
+32 26005457
E-mail
ksor@cpasstgilles.irisnet.be
Fax
+32 26005419

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://cpas1060.be/

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/60/18T/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Overheidsopdracht voor diensten – Opdracht verzekering voor alle bouwplaats risico's, tienjarige en technisch contrôle (gesloten ruwbouw, uitrustingen, fire engineering) voor uitbreiding renovatie van het rusthuis " Les Tilleuls" Arthur Diderichstraat 32 1060 Sint Gillis - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer:   CSC 2018 063

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66513200 - Allriskverzekeringen voor aannemers

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Résidence Les Tilleuls, Fernand Bernierstraat 40 te 1060 Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze aanbesteding heeft tot doel:
Een "Alle Bouwplaats Risico's"-verzekering voor de aanbesteding van de uitbreiding en renovatie van het rusthuis "Les Tilleuls" gelegen aan de rue Arthur Diderich 32 1060 Sint Gilles.
De bouwplaats is georganiseerd per fase met voorlopige opleveringen per fase.
De tienjarige garantieverzekering voor de werken na de uitbreiding en renovatie van het rusthuis "Les Tilleuls" in de rue Arthur Diderich 32 1060 Sint Gilles.
De aanwijzing van een technisch controlebureau voor de opvolging van het bouwdossier betreffende de uitbreiding en renovatie van het rusthuis "Les Tilleuls" gelegen aan de rue Arthur Diderich 32 1060 Saint Gilles.
De controle heeft betrekking op de gesloten ruwbouw, het materieel en de brandveiligheid (fire engineering)
Het doel van deze aanbesteding is om het OCMW van Sint-Gillis te vrijwaren tegen alle ernstige gebreken aan zijn gebouw, zijn wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt door deze gebreken te dekken en de risico's verbonden aan de bouw en renovatie van het rusthuis te normaliseren.
Alle administratieve en technische documenten die in het bezit zijn van het OCMW worden ter beschikking gesteld van de verzekeraar en het controlebureau, met name de documenten van de aanbesteding van de werken.
De studies worden uitgevoerd door Altiplan en TPF Engineering.
Het contract voor de uitvoering van werken wordt momenteel geraamd op 19.000.000 euro exclusief btw en zal in fasen worden uitgevoerd over een periode die momenteel wordt geschat op +/- 60 maanden, van januari 2019 tot december 2023.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   59

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:
- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;
- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);
- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;
- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);
- De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);
- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).
De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Pour l'assureur: certificat émis par l'autorité concernée de l'état membre indiquant les branches d'assurances concernées pour lesquelles le soumissionnaire est agrée.
Pour le bureau de contrôle:
Une attestation de souscription d'assurance couvrant sa responsabilité contractuelle.

Eventuele minimumeisen:

1. Pour l'assureur: certificat émis par l'autorité concernée de l'état membre indiquant les branches d'assurances concernées pour lesquelles le soumissionnaire est agrée.
Pour le bureau de contrôle:
Une attestation de souscription d'assurance couvrant sa responsabilité contractuelle.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.
2. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

1. Pour le bureau de contrôle:
Le CV des personnes intervenant sur le dossier doit être communiqué et doivent clairement mentionner des ingénieurs civils ou industriels et au moins un ingénieur civil justifiant de par une spécialisation ou une expérience une orientation spécifique dans le milieu hospitalier. Les CVs doivent être suffisamment détaillés et étayés pour assurer le pouvoir adjudicateur de cette expertise.
Une attestation sur l'honneur devra être communiqué mentionnant que les personnes dont le CV est mentionné seront les personnes qui interviendront sur le dossier. Un contrôle aura lieu durant l'exécution du chantier le cas échéant. En cas de force majeure des personnes ayant des niveaux de qualifications équivalents pourront remplacer les personnes référencées.
Le bureau de contrôle doit renseigner des activités professionnelles et anciennetés dans le contrôle supérieurs à 10 ans ainsi que des publications techniques, des titulariats d’enseignements et la participation à des comités de règlementation et de normalisation.
L'absence de ces documents entraine la nullité des offres.
.
2. Pour le bureau de contrôle:
liste de trois références de contrôles organisés et concernant des maison de repos, hôpitaux ou centre médicaux au sens large prouvant la capacité d'assurer la mission confiée.
Cette liste sera accompagnée d'attestation de bonne fin d'exécution et de totale satisfaction des pouvoirs adjudicateurs concernées.
Les travaux contrôlés doivent être des travaux d'un montant minimale de 5.000.000 EUR HTVA.
L'absence de ces références entraîne la nullité des offres.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   22-11-2018

Plaatselijke tijd:   16:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   22-03-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Staatsraad
Postadres
wetensschaapstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-10-2018