Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Aankondiging van een opdracht

Overeenkomst voor het afsluiten van een ABR-verzekeringspolis

Deze opdracht betreft het afsluiten van een ABR-verzekeringspolis voor de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv (hierna ‘BAM’) en de NV Maatschappij van de Brugse Zeehaven (hierna ‘MBZ’)
Deze procedure heeft betrekking op de werken die gezamenlijk zullen uitgevoerd worden in Zebbrugge door BAM en MBZ voor de respectievelijke werken. Deze werken volgen mekaar op en zijn te interpreteren als één aaneensluitend project.
Volgende werkzaamheden maken hier deel van uit:
(uitvoering door MBZ)
o aanleg van een kaaimuur – duurtijd 12 maanden;
(uitvoering door BAM)
o aanleg/uitgraven van een bouwdok, bouw van tijdelijke damwanden en aanleg werfinstallaties/exploitatievoorzieningen – duurtijd 18 maanden;
o bouw van de tunnelelementen voor de Scheldetunnel in Antwerpen– duurtijd 26 maanden;
o vrijmaken en inunderen van het bouwdok, verschepen van de tunnelelementen richting Antwerpen, verwijderen van damwanden, werfinstallaties/exploitatievoorzieningen, lokaal verdiepen van het verbindingsdok – duurtijd 12 maanden;
(uitvoering door MBZ)
o aanleg van kaaimuur fase 2 en afwerking van het terrein – duurtijd 12 maanden;
Deze voorziene periodes zijn indicatief.

Publicatiedatum
17-05-2017
Deadline
28-06-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres
Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Maarten Engels

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in artikel 61 van het K.B. van 15.07.2011.
In te dienen bewijsstukken (maximaal 6 maanden oud op dag van indiening offerte) met betrekking tot dit criterium:
 Attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 Attest van fiscale schulden
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich eveneens niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden.

Economische en financiële draagkracht

• een gehandtekende verklaring betreffende het globaal zakencijfer van de onderneming en het zakencijfer voor de verzekeringstak (in casu ABR) waarop de opdracht betrekking heeft, gerealiseerd over de laatste drie jaar: (jaarlijks verzekeren van minimaal 25 miljoen EUR aan verzekerde werken)

Vakbekwaamheid

• De kandidaat dient erkend te zijn als verzekeraar door de FSMA voor de verzekeringstak (in casu ABR) waarvoor het een kandidaatstelling wenst in te dienen. (voor de buitenlandse bieders: een gelijkwaardig certificaat)
• Rechtvaardiging van het bestaan van een maatschappelijke zetel in België.
• de kandidaten moeten hun ervaring in het onderschrijven van de genoemde verzekeringstak (in casu ABR) in belangrijke infrastructuurwerken kunnen aantonen (3 referenties voor de laatste drie jaar in de openbare en/of privé sector);

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A