Aankondiging van een opdracht

Onderzoek betreffende opties voor de ontwikkeling van online-instrumenten en -diensten ter ondersteuning van particuliere beleggers bij beleggingsbeslissingen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
SPA2, 07/029
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3823

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Onderzoek betreffende opties voor de ontwikkeling van online-instrumenten en -diensten ter ondersteuning van particuliere beleggers bij beleggingsbeslissingen

Referentienummer:   FISMA/2017/117(05)/C

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79311400 - Economisch onderzoek

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De doelstelling van het onderzoek is:
— de inkaartbrenging van de meest geschikte bestaande en opkomende oplossingen voor online-instrumenten en -diensten ter ondersteuning van particuliere beleggers bij beleggingsbeslissingen in de EU en wereldwijd en de beoordeling van de risico's en mogelijkheden die ze met zich meebrengen vanuit consumentenperspectief,
— de voorstelling van opties voor niet-wetgevende initiatieven op EU-niveau en de uitvoering van de beoordeling ervan,
— de identificatie van (een) optie(s) die de voorkeur heeft/hebben en de verstrekking van een projectbeschrijving voor de tenuitvoerlegging ervan.
Het onderzoek moet opties bekijken voor de ondersteuning van de (verdere) ontwikkeling van particuliere of openbare initiatieven (bijv. online-rekenmachines, openbare databanken, publiek-private initiatieven).

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   300.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66171000 - Diensten voor financieel advies

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   de taken moeten worden uitgevoerd in de door de contractant aangewezen kantoren. Er zullen maximaal 3 coördinatievergaderingen met de aanbestedende dienst worden gehouden in Brussel.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De contractant moet de volgende taken uitvoeren en het volgende verstrekken:
1) De uitvoering van de inkaartbrenging en analyse van de bestaande en opkomende oplossingen ter ondersteuning van particuliere beleggers bij de selectie van beleggingsproducten, in het bijzonder:
a) de beschrijving van de instrumenten en diensten, in de Europese Unie en wereldwijd, die beleggers helpen het hoofd te bieden aan de uitdagingen die ze op hun weg vinden bij het zoeken en vergelijken van particulierebeleggingsproducten en de beschrijving van de risico's en mogelijkheden voor consumenten die deze instrumenten gebruiken;
b) de identificatie van Europese en internationale praktijken die als voorbeeld of als uitgangspunt kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een instrument of dienst voor de hele EU;
c) de identificatie van tekortkomingen in bestaande oplossingen; in het bijzonder de beschrijving van de wijze waarop een potentieel belangenconflict dat voortvloeit uit de financieringsmodellen (al dan niet) wordt aangepakt.
2) De voorstelling van minstens 3 opties voor niet-wetgevende initiatieven op EU-niveau en de beoordeling ervan.
De beschrijving van de voorgestelde opties moet minstens het volgende omvatten:
a) de toegevoegde waarde van de voorgestelde optie voor alle betrokken belanghebbenden;
b) het effect op de bestaande markt en belanghebbenden;
c) synergieën en interoperabiliteit tussen bestaande instrumenten en diensten;
d) de mogelijke vorm en technische opstelling die deze kunnen aannemen, bijv. een online-platform, website, applicatie;
e) het proces voor de gegevensverzameling, -opslag en -consolidatie, met inbegrip van de functies en verantwoordelijkheden van de betrokken spelers;
f) de wijze waarop de presentatie van volledige, eerlijke en makkelijk te begrijpen resultaten zal worden gewaarborgd;
g) de voornaamste belanghebbenden die verantwoordelijk zullen zijn voor de ontwikkeling en het beheer;
h) de financiële noden en de financiële bronnen, in het bijzonder de nood aan openbare financiering op nationaal of EU-niveau en de vorm daarvan;
i) een beschrijving die aangeeft of ze in de EU ten uitvoer kunnen worden gelegd binnen het bestaande wetgevend en regelgevend kader of welke wijzigingen aan de EU-wetgeving nodig zouden zijn;
j) andere wetgevende, regelgevende en technische beperkingen die moeten worden weggewerkt.
Deze opties moeten worden vergeleken met een „business as usual-scenario”, i.e. een organische ontwikkeling van de markt voor gegevensconsolidatie die wordt gestuurd door commerciële entiteiten. Het „business as usual-scenario” moet in het bijzonder rekening houden met het feit dat er reeds private initiatieven zijn die specialistische informatie verstrekken en analytische diensten verlenen voor hun klanten.
3) de voorstelling van een plan voor de tenuitvoerlegging van de optie(s) die de voorkeur geniet(en), in het bijzonder:
a) de identificatie van de optie die de voorkeur geniet en het verklaren van de redenering hiervoor;
b) de verstrekking van een projectbeschrijving die onder andere het volgende moet specificeren: het projectoverzicht, de doelstellingen ervan, de voordelen, de methode voor de tenuitvoerlegging, het tijdschema, de vereisten, de geraamde financiële hulpbronnen en hun vorm en de verwachte resultaten.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   300.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   9

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

zie de aanbestedingsstukken.

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   24-09-2018

Plaatselijke tijd:   -

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   9

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   01-10-2018

Plaatselijke tijd:   14:00

Plaats:   De inschrijvingen worden geopend in openbare zitting op 1.10.2018 (14:00) — Meeting room 06/A030, Rue de Spa 2, 1000 Bruxelles, België.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen. Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 werkdagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van deze periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-06-2018