Rectificatie

OMNIUMVERZEKERING DIENSTOPDRACHT VOOR DE PERSOONLIJKE VOERTUIGEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD BOSA DG FAP
Nationaal identificatienummer
0671.516.647_550155
Postadres
WTC III - Simon Bolivarlaan 30
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
FOR
Telefoon
+32 27407643
E-mail
kristel.deridder@bosa.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://bosa.belgium.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315526

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OMNIUMVERZEKERING DIENSTOPDRACHT VOOR DE PERSOONLIJKE VOERTUIGEN

Referentienummer: BOSA-DGFAP -FORCMS-OMN-109-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige opdracht heeft als voorwerp materiële schade te verzekeren (volledige omnium, materiële schade, diefstal, brand en bijkomende diensten) van de motorvoertuigen van de aangeslotenen wanneer deze in het raam van een door de intekenaar erkende dienstopdracht worden gebruikt, zelfs buiten de gebruikelijke diensturen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-521139

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 140-320894

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een nieuw document wordt opgeladen op https://enot.publicprocurement.be.