Aankondiging van een opdracht

Strategisch Advies - Infrastructuur investeringen en fondsenbeheer

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV
Nationaal identificatienummer
0455.777.660_16732
Postadres
Oude Graanmarkt 63
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Werner Decrem
Telefoon
+32 22295230
E-mail
werner.decrem@pmv.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.pmv.eu

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340200

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340200

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=PMV-Infra-2019-01-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   openbare investerings- en participatiemaatschappij

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   holding- en investeringsactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Strategisch Advies - Infrastructuur investeringen en fondsenbeheer

Referentienummer:   PMV-Infra-2019-01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat:
1. het geven van strategisch advies met betrekking tot infrastructuurinvesteringsactiviteiten ;
2. het samenbrengen van marktinformatie met betrekking tot
a. Fondsenbeheer ;
b. De infrastructuurmarkt ;
Meer gedetailleerde informatie over de opdracht zal worden meegegeven in een bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht omvat
1. het geven van strategisch advies met betrekking tot de infrastructuurinvesteringsactiviteiten van PMV en de financiering ervan ;
2. Het samenbrengen van marktinformatie met betrekking tot
a. Fondsenbeheer;
b. De infrastructuurmarkt ;
Meer gedetailleerde informatie over de opdracht zal worden opgenomen in een bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   6

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:   5

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   PMV behoudt zich het recht voor om niet alle kandidaten die voldoen aan de selectievoorwaarden door te laten naar de gunningsfase, maar enkel de best gerangschikten. Er zullen in principe 5 kandidaten geselecteerd worden (voor zover er voldoende geschikte kandidaten zijn). Indien PMV van oordeel is dat betekenisvolle verschillen bestaan tussen de 5 kandidaten zal PMV het aantal kandidaten alsnog verder beperken tot minimum 3 geselecteerde kandidaten. Indien, daarentegen, PMV van oordeel is dat de verschillen tussen de 5 kandidaten die het best aan de voorwaarden voldoen en de overige kandidaten zeer klein zijn kan zij alsnog het aantal geselecteerden verhogen tot meer dan 5 kandidaten. De rangschikking van de kandidaten m.o.o. de doorselectie zal gebeuren aan de hand van een beoordeling van de relevantie en de kwaliteit van de door hen aangebrachte informatie m.b.t. hun technische en beroepsbekwaamheid a.h.v. referenties, cv’s, publicaties, organisatie, toegang tot data of andere.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Het volledige bestek van de opdracht wordt in deze eerste stap nog niet ter beschikking gesteld. PMV zal in deze eerste stap van deze plaatsingsprocedure een selectie doorvoeren op basis van de kwalitatieve selectiecriteria opgenomen in deze aankondiging om de kandidaten te selecteren die toegelaten worden voor verdere deelname aan de plaatsingsprocedure.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

UITSLUITINGSGRONDEN
De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.
Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de kandidaat, mag de kandidaat bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.
Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een aanvraag tot deelneming indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie.
De kandidaat legt verplicht een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Zie Afdeling VI.3) van aankondiging voor meer informatie over het UEA.
Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de kandidaat op dit UEA.
BEROEP DRAAGKRACHT ANDERE ENTITEIT
De kandidaat kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten, met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria.
In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing:
- De kandidaat voegt de nodige documenten toe aan zijn aanvraag tot deelneming, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de kandidaat. Voor opmaak van de bovenvermelde verbintenis kan gebruikgemaakt worden van het model “Verbintenis terbeschikkingstelling middelen”, dat als bijlage bij deze aankondiging gevoegd werd.
- Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht men beroep doet, mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn zoals hierboven bedoeld, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen te laten gelden.
- Indien de kandidaat beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij beroep doet. Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de aanbestedende overheid.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

nvt

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De kandidaat dient aan te tonen te beschikken over een passende technische en beroepsbekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht dewelke zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van voor de uitvoering van de opdracht relevante, praktisch bruikbare en vereiste kennis en ervaring op vlak van:
(1) het leveren van strategisch advies in het domein van infrastructuur investeringsactiviteiten en fondsbeheer;
(2) het beschikken over diepgaande marktinformatie over de Europese infrastructuur investeringsmarkt
De kandidaat dient dit aan te tonen aan de hand van:
(a) referentieopdrachten van de afgelopen 3 jaar;
(b) CV's en de inzetbaarheid van de juiste profielen;
(c) publicaties, interne organisatie, toegang tot data of andere.

Eventuele minimumeisen:

Om geselecteerd te kunnen worden voor de opdracht moeten de kandidaten minimaal volgende elementen voorleggen/aantonen:
(a) REFERENTIEOPDRACHTEN:
De kandidaat dient te beschikken over relevante en recente (gedurende de afgelopen periode van de laatste 3 kalenderjaren) ervaring in telkens minstens 3 opdrachten, uitgevoerd naar voldoening door de respectievelijke opdrachtgevers, met betrekking tot:

(1) strategie adviesverlening op businessunit niveau in (i) de investeringssector in algemeen en/of in (ii) fondsenbeheer;
(2) strategie adviesverlening in de Europese infrastructuurmarkt
Bewijsstukken:
• een lijst van minimum 3 relevante opdrachten overeenkomstig (1) uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van datum en contactgegevens van opdrachtgever, en waarvan minstens 2 met betrekking tot aspect (i);
• een lijst van minimum 3 relevante opdrachten overeenkomstig (2) uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van datum en contactgegevens van opdrachtgever.
Voor elke op te geven referentie dient er een beknopte omschrijving van de opdracht te worden toegevoegd (max. in totaal 10 A4 pagina’s mbt alle referenties samen).
(b) INZETBARE PROFIELEN EN DATA
De kandidaat moet relevante ervaring en de nodige technische bekwaamheid hebben met betrekking tot de voorliggende opdracht en dient daartoe aan te tonen dat zij over de juiste profielen beschikt en dat haar interne organisatie van dien aard is dat zij de opdracht op een positieve manier zal beïnvloeden.
De kandidaat dient daartoe minimaal te beschikken over volgende inzetbare profielen en expertise binnen zijn team/organisatie:
(1) minimaal 3 senior profielen met relevante ervaring in opzetten van investeringsfondsen
(2) minimaal 3 senior profielen met zeer goede kennis van de infrastructuurmarkt
(3) toegang tot de nodige diepgaande market data.
Bewijsstukken
• minimum 3 CV's overeenkomstig (1);
• minimum 3 CV's overeenkomstig (2);
• bondige uiteenzetting omtrent de wijze waarop de kandidaat over de onder (3) gevraagde expertise en data beschikt.
(max. in totaal 10 A4 pagina’s mbt alle CV's samen)
De opgegeven profielen/teamleden dienen personen te betreffen dewelke in geval van toewijzing van de opdracht effectief beschikbaar zijn voor de uitvoering van de opdracht.
De kandidaat dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de aanvraag tot deelneming zoals hierboven aangegeven.
Aan de kandidaten wordt met aandrang gevraagd om hun aanvraag tot deelneming te beperken tot maximaal 40 A4 pagina's in totaal.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   31-05-2019

Plaatselijke tijd:   12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

EN, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   3

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Een model formulier aanvraag tot deelneming inclusief informatie mbt ondertekening is beschikbaar samen met deze aankondiging.
Een kandidaat mag slechts één aanvraag tot deelneming indienen
INDIENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING VIA E-TENDERING
De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/, een elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten.
Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 80 00, of e.proc@publicprocurement.be.
Op de website van e-procurement is er voor wie nog niet bekend is met dit platvorm een handleiding beschikbaar voor ondernemingen evenals een demo-omgeving. Wij raden u aan om minstens enkele dagen voorafgaandelijk aan de uiterlijke indieningsdatum kennis te nemen met de werking van dit platform.
TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN:
De aanvraag tot deelneming bestaat minstens uit de hieronder aangegeven documenten. Deze documenten dienen als pdf-documenten te worden ingediend (bij voorkeur in een zipfile met digitale folderstructuur):
1. ingevuld formulier aanvraag tot deelneming (zie model in bijlage aankondiging);
2. korte toelichting m.b.t. identiteit (eventueel samenstelling) van de kandidaat;
3. ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (zie hieronder) voor de kandidaat indien deze zelf rechtspersoonlijkheid heeft of voor alle leden van de kandidaat/combinatie indien kandidaat zelf geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft;
4. indien van toepassing: verbintenis van entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat beroep doet in het kader van het voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria (zie model in bijlage aankondiging) + ingevuld UEA voor elk van deze entiteiten;
5. de vereiste documenten in het kader van de kwalitatieve selectiecriteria:
- referenties
- CV's
- informatie omtrent publicaties, interne organisatie, toegang tot data of andere
UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT (ART. 73 WET, ART. 38 KB PLAATSING)
De kandidaat legt verplicht overeenkomstig art. 73 van de Wet Overheidsopdrachten 2016 een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een eigen verklaring die PMV als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de kandidaat geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de kandidaat voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.
Voor opmaak van het UEA kan de kandidaat gebruik maken van het model dat mee opgeladen werd bij de aankondiging op e-Notification. De kandidaat vult daarbij delen I tot en met VI van het UEA accuraat en correct in via de UEA-service tool bereikbaar via volgende link: https://uea.publicprocurement.be/filter?lang=nl
Meer inlichtingen omtrent het UEA en de UEA-service kan de kandidaat vinden via volgende link: https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-uea-service-voor-ondernemingen
De kandidaat moet derhalve:
• een ingevuld UEA voorleggen voor de kandidaat (in geval van een combinatie voor elk lid van een combinatie van ondernemingen die optreedt als kandidaat), en voor elke entiteit op wiens draagkracht de kandidaat beroep doet
• in geval de kandidaat een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar PMV toe, in deel II.B van het UEA.
PMV zal zelf volgende documenten opvragen via elektronische weg: RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling.
PMV kan de kandidaten tijdens de procedure ten allen tijde verzoeken andere vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.
Voor het goede verloop van de procedure vraagt PMV evenwel dat de vereiste ondersteunende documenten inzake kwalitatieve selectie (referenties, CV's,...) toegevoegd worden aan de aanvraag tot deelneming.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Burgerlijke rechtbank Brussel
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   In overeenstemming met artikel 14, 15, 23 en 24 van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk: - Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen - Een verzoek tot schorsing (zetelend in kortgeding), binnen een termijn van 15 dagen.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-04-2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!