Rectificatie

Actuariële diensten en administratief beheer voor het Vlaams Pensioenfonds

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap voor Overheidspersoneel
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_16900
Postadres
Havenlaan 88 bus 50
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Martine Van Sande
Telefoon
-
E-mail
martine.vansande@bz.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312367

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312367

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Actuariële diensten en administratief beheer voor het Vlaams Pensioenfonds

Referentienummer: AGO-Vlaams_Pensioenfonds_1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66523000 - Pensioenfondsadviesdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De huidige overheidsopdracht voor diensten heeft als voorwerp het verstrekken van actuariële diensten voor en het voorzien in het administratief beheer van het Vlaams Pensioenfonds.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-517491

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 118-268365

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Selectieleidraad en UEA toegevoegd