Rectificatie

Verzekeringen en aanverwante diensten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Tervuren
Nationaal identificatienummer
0207.525.461_20857
Postadres
Markt 7A bus 2
Plaats
Tervuren
Postcode
3080
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27665313
E-mail
griet.vanroey@sociaalhuistervuren.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.tervuren.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.tervuren.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verzekeringen en aanverwante diensten

Referentienummer: Tervuren-18.06-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Er wordt een opdracht uitgeschreven voor verzekerings- en aanverwante diensten voor het AGB Bexit Tervuren, Gemeente Tervuren en OCMW Tervuren. De opdracht wordt gevoerd onder de vorm van een mededingingsprocedure met onderhandeling in één enkele fase.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515471

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 104-237611

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Procedure verloopt in één fase, er worden dadelijk offertes verwacht en geen aanvragen tot deelneming. Het bestek werd opgeladen als begeleidend document.