Rectificatie

Verzekeringen en aanverwante diensten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Tervuren
Nationaal identificatienummer
0207.525.461_20857
Postadres
Markt 7A bus 2
Plaats
Tervuren
Postcode
3080
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27665313
E-mail
griet.vanroey@sociaalhuistervuren.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.tervuren.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.tervuren.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verzekeringen en aanverwante diensten

Referentienummer: Tervuren-18.06-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Er wordt een opdracht uitgeschreven voor verzekerings- en aanverwante diensten voor het AGB Bexit Tervuren, Gemeente Tervuren en OCMW Tervuren. De opdracht wordt gevoerd onder de vorm van een mededingingsprocedure met onderhandeling in één enkele fase.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515471

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 104-237611

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Procedure verloopt in één fase, er worden dadelijk offertes verwacht en geen aanvragen tot deelneming. Het bestek werd opgeladen als begeleidend document.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!