IT-diensten

Software en informaticasystemen, adviezen inzake hardware, softwareprogrammering en -advies, gegevensverwerking, databanken, internetdiesten, software voor netwerken en automatisering, documentenbeheer, computerondersteuning en -advies, backup, computeraudits, ...
Universiteit Leiden Aankondiging van een gegunde opdracht

Studentenportaal

De Universiteit Leiden wil een Overeenkomst afsluiten voor de realisatie (oplevering, acceptatie en nazorg) van het studentenportaal binnen maximaal 1,5 jaar. Daarnaast zal optioneel het technisch beheer voor drie jaar vanaf opdrachtverstrekking met een mogelijkheid van twee verlengingen van een gelijke periode afgenomen worden. Ten derde kan optioneel 2500 uur per jaar (maximaal) aan doorontwikke...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Software voor onderwijsdoeleinden (48190000)
Regiocode (NUTS) NEDERLAND (NL)
Gemeente Amsterdam, afdeling ICT Aankondiging van een gegunde opdracht

Marktconsultatie - Marktverkenning Contact Center as a Service

Middels deze marktverkenning wil de Gemeente Amsterdam onderzoeken of het mogelijk is een applicatiestrategie te hanteren waarbij we uit gaan van de kracht van de markt. Waarbij veel meer wordt gekeken naar standaard integrale oplossingen die aanbieders bij ander organisaties als product combinatie leveren zodat verschillende informatiefuncties aan één pakket toe te wijzen zijn (best of suite). Al...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) NEDERLAND (NL)
Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret) Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering af IKT-supporttjenester, herunder systemvedligeholdelse og -udvikling samt central softwareforvaltning

Genstanden for rammeaftalen er levering af supporttjenester vedrørende informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder systemvedligeholdelse og -udvikling samt central softwareforvaltning.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro) Aankondiging van een gegunde opdracht

Bereitstellung von IKT-Supportdiensten, einschließlich Systemwartung und -entwicklung und zentralisiertem Softwaremanagement

Gegenstand des Rahmenvertrags ist die Bereitstellung von Supportdiensten für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), einschließlich Systemwartung und -entwicklung und zentralisiertem Softwaremanagement.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Agency for Support for BEREC (BEREC Office) Aankondiging van een gegunde opdracht

Provision of ICT Support Services, Including Systems Maintenance and Development and Centralised Software Management

The subject matter of the framework contract is the provision of information and communication technology (ICT) support services, including system maintenance and development and centralised software management.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) Aankondiging van een gegunde opdracht

Prestación de servicios de asistencia a las TIC, incluidos el mantenimiento y desarrollo de sistemas y la gestión centralizada del «software»

El objeto del contrato marco es la prestación de servicios de asistencia a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) «in situ», incluidos el mantenimiento y desarrollo de sistemas y la gestión centralizada del «software».
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
BERECin tukivirasto (BEREC-virasto) Aankondiging van een gegunde opdracht

Tieto- ja viestintäteknisten tukipalvelujen toimittaminen sekä järjestelmien ylläpito ja kehittäminen ja keskitetty ohjelmistonhallinta

Puitesopimuksen kohteena on tieto- ja viestintäteknisten tukipalvelujen toimittaminen sekä järjestelmien ylläpito ja kehittäminen ja keskitetty ohjelmistonhallinta.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Agence de soutien à l'ORECE (office de l'ORECE) Aankondiging van een gegunde opdracht

Prestation de services de soutien dans le domaine des TIC, y compris la maintenance et le développement de systèmes et la gestion centralisée de logic...

Le contrat-cadre porte sur la prestation de services de soutien dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), y compris la maintenance et le développement de systèmes et la gestion centralisée de logiciels.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Οργανισμός για την Υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC) Aankondiging van een gegunde opdracht

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και ανάπτυξης συστημάτων καθώς και κεντρικής διαχείρισης λογισμικού

Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαίσιο είναι η παροχή υποστήριξης της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της ανάπτυξης συστημάτων και της κεντρικής διαχείρισης λογισμικού.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) Aankondiging van een gegunde opdracht

Prestazione di servizi di supporto TIC, compresa la manutenzione e lo sviluppo di sistemi e la gestione centralizzata del software

L'oggetto del contratto quadro è la prestazione di servizi di supporto alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), compresi lo sviluppo e la manutenzione di sistemi e la gestione centralizzata del software.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau) Aankondiging van een gegunde opdracht

Verlening van ICT-ondersteuningsdiensten, met inbegrip van systeemonderhoud en -ontwikkeling en gecentraliseerd softwarebeheer

Het voorwerp van de raamovereenkomst is de verlening van ondersteuningsdiensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT), met inbegrip van systeemonderhoud en -ontwikkeling en gecentraliseerd softwarebeheer.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Agência de Apoio ao ORECE (Gabinete do ORECE) Aankondiging van een gegunde opdracht

Prestação de serviços de apoio TIC, incluindo manutenção e desenvolvimento de sistemas e gestão centralizada de software

O objeto do contrato-quadro consiste na prestação de serviços de apoio às tecnologias da informação e da comunicação (TIC), incluindo manutenção e desenvolvimento de sistemas e gestão centralizada de software.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Byrån för stöd till Berec (Berec-byrån) Aankondiging van een gegunde opdracht

Tillhandahållande av stödtjänster avseende IKT, inbegripet underhåll och utveckling av system samt centraliserad programvaruförvaltning

Syftet med ramavtalet är tillhandahållande av stödtjänster avseende informations- och kommunikationsteknik (IKT), inbegripet underhåll och utveckling av system samt centraliserad programvaruförvaltning.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC) Aankondiging van een gegunde opdracht

Poskytování služeb podpory v oblasti IKT včetně údržby a vývoje systémů a centralizovaného řízení softwaru

Předmětem rámcové smlouvy je poskytnutí služeb podpory informačních a komunikačních technologií (IKT) včetně údržby a vývoje systémů a centralizovaného řízení softwaru.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
BERECi Tugiamet (BERECi büroo) Aankondiging van een gegunde opdracht

IKT tugiteenuste osutamine, sh süsteemide hooldus ja arendamine ning tarkvara tsentraliseeritud haldamine

Raamlepingu ese on info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tugiteenuste osutamine, sh süsteemide hooldus ja arendamine ning tarkvara tsentraliseeritud haldamine.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal) Aankondiging van een gegunde opdracht

Információs és kommunikációs technológiai támogató szolgáltatások nyújtása, beleértve a rendszerek karbantartását és fejlesztését és a centralizált sz...

A keretszerződés tárgyát információs és kommunikációs technológiai (IKT) támogatási szolgáltatások nyújtása képezi, beleértve a rendszerkarbantartást és -fejlesztést és a centralizált szoftverkezelést.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
BEREC paramos agentūra (BEREC biuras) Aankondiging van een gegunde opdracht

IRT paramos paslaugų teikimas, įskaitant sistemų priežiūrą ir plėtojimą bei centralizuotą programinės įrangos valdymą

Preliminariosios sutarties objektas yra informacinių ir ryšių technologijų (IRT) paramos paslaugų teikimas, įskaitant sistemos priežiūrą ir plėtojimą bei centralizuotą programinės įrangos valdymą.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs) Aankondiging van een gegunde opdracht

IKT atbalsta pakalpojumu sniegšana, tostarp sistēmu uzturēšana un izstrāde, kā arī centralizēta programmatūras pārvaldība

Pamatnolīguma priekšmets ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) atbalsta pakalpojumu sniegšana, tostarp sistēmu uzturēšana un izstrāde, kā arī centralizēta programmatūras pārvaldība.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju BEREC) Aankondiging van een gegunde opdracht

Provvista ta' Servizzi ta' Appoġġ tat-TIK, Inkluż il-Manutenzjoni u l-Iżvilupp tas-Sistemi u l-Immaniġġjar tas-Softwer Iċċentralizzat

Is-suġġett ta' dan il-qafas ta' kuntratt huwa l-provvista ta' servizzi ta' appoġġ tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (TIK), inkluż il-manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistemi u l-immaniġġjar tas-softwer iċċentralizzat.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC) Aankondiging van een gegunde opdracht

Świadczenie usług wsparcia ICT, w tym utrzymanie i rozwój systemów oraz scentralizowane zarządzanie oprogramowaniem

Przedmiotem umowy ramowej jest świadczenie usług wsparcia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), w tym utrzymanie i rozwój systemu oraz scentralizowane zarządzanie oprogramowaniem.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC) Aankondiging van een gegunde opdracht

Poskytovanie podporných služieb v oblasti IKT vrátane údržby a vývoja systémov a centralizovanej správy softvéru

Predmetom rámcovej zmluvy je poskytnutie podporných služieb pre informačné a komunikačné technológie (IKT) vrátane údržby a vývoja systémov a centralizovanej správy softvéru.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Agencija za podporo BEREC‑u (Urad BEREC) Aankondiging van een gegunde opdracht

Zagotavljanje podpornih storitev na področju IKT, vključno z vzdrževanjem in razvojem sistemov ter centraliziranim upravljanjem programske opreme

To okvirno naročilo zajema zagotavljanje podpornih storitev na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), vključno z vzdrževanjem in razvojem sistemov ter centraliziranim upravljanjem programske opreme.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) Aankondiging van een gegunde opdracht

Seirbhísí Tacaíochta TFC a sholáthar, lena n-áirítear Cothabháil agus Forbairt Córas agus Bainistíocht Lárnach ar Bhogearraí

Seirbhísí tacaíochta um theicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC) a sholáthar is ea ábhar an chreatchonartha, lena n-áirítear cothabháil agus forbairt córais agus bainistíocht lárnach ar bhogearraí.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС) Aankondiging van een gegunde opdracht

Предоставяне на помощни услуги за ИКТ, включително поддръжка и разработване на системи и централизирано софтуерно управление

Предметът на рамковия договор е предоставяне на помощни услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ), включително поддръжка и разработване на системи и централизирано софтуерно управление.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)
Agenția de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) Aankondiging van een gegunde opdracht

Furnizarea de servicii de asistență TIC, inclusiv întreținerea și dezvoltarea sistemelor și gestionarea centralizată de software

Contractul-cadru are ca obiect prestarea de servicii de asistență în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), inclusiv servicii de întreținere și de dezvoltare de sisteme și gestionare centralizată de software.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met informatietechnologie (72222300)
Regiocode (NUTS) Rīga (LV006)