Aankondiging van een gegunde opdracht

PL1 Developer” consultant

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Zuidstraat, 111
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25069798
E-mail
procurement@fsmb.be
Fax
+32 25069772

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.fmsb.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295296

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Mutualiteit

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Verzekering - Ziekte en Invaliditeit

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

PL1 Developer” consultant

Referentienummer:   FMSB- 2017-015-CONSULT ICT–DV-PL/1-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   72500000 - Informaticadiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De raamovereenkomst heeft tot doel meerdere ondernemers te vinden die handelt als “PL1 Developer” consultant en heeft betrekking op ICT-diensten (operationele prestaties) en hulp bij het beheer van ICT-projecten en - systemen. Dit betreft vooral, maar is niet beperkt tot, het beheer en de administratie van programma's. De consultant moet dus de operationele ICT-diensten verrichten en helpen bij het beheer van de projecten en de computersystemen.
De raamovereenkomst wordt met meerdere ondernemers (maximum 3) gesloten en alle voorwaarden van de raamovereenkomst zijn bepaald of vast gesteld.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   86.400,00

Hoogste offerte:   88.200,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Zuidstraat 111 - 1000 Bruxelles

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De raamovereenkomst heeft tot doel meerdere ondernemers te vinden die handelt als “PL1 Developer” consultant en heeft betrekking op ICT-diensten (operationele prestaties) en hulp bij het beheer van ICT-projecten en - systemen. Dit betreft vooral, maar is niet beperkt tot, het beheer en de administratie van programma's. De consultant moet dus de operationele ICT-diensten verrichten en helpen bij het beheer van de projecten en de computersystemen.
De raamovereenkomst wordt met meerdere ondernemers (maximum 3) gesloten en alle voorwaarden van de raamovereenkomst zijn bepaald of vast gesteld. Het gunnen van de latere opdrachten zal via een watervalsysteem gebeuren volgens onderstaande rangorde:
- eerste,
- tweede,
- derde.
Aangezien de aanbestedende overheid slechts twee PL1-consultants nodig heeft, zal de eerstgerangschikte economische operator alle volgende opdrachten betreffende consultant numero 1 toegewezen krijgen. De tweede gerangschikte economische operator zal alle volgende opdrachten met betrekking tot PL1-consultant nr. 2 toegewezen krijgen. De derde gerangschikte operator zal slechts latere opdrachten toegewezen krijgen wanneer hij eerste of tweede gerangschikt is als gevolg van de herverdeling van de rangorde zoals vermeld in de volgende paragraaf.
Een economische operator verliest zijn rang onder een van volgende voorwaarden:
- hij reageert niet binnen de vastgelegde termijn op een kennisgeving met betrekking tot een latere opdracht;
- hij kreeg boetes en straffen opgelegd voor een totaalbedrag dat 5% bereikt van de waarde van de raamovereenkomst;
- de consultant die hij tijdens de plaatsing van de raamovereenkomst heeft voorgesteld, neemt ontslag of beslist een latere opdracht stop te zetten tijdens de uitvoering of gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.
De economische operator die zijn rang verliest, wordt derde gerangschikt zodat de anderen één rang omhoogschuiven.
De gedetailleerde technische beschrijving van de raamovereenkomst is opgenomen in het derde deel van dit bijzonder bestek (III. Beschrijving van de technische vereisten).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

29-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
NSI IT SOFTWARE & SERVICES NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Awans
NUTS-code
BE332
Postcode
4340
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
GENESIS CONSULT BVBA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE10
Postcode
1200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   86.400,00 EUR

Hoogste offerte:   88.200,00 EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbankt van eerste aanleg
Postadres
Brussel
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Departement overheidsopdrachten & Data Protection
Postadres
Zuidstraat, 111
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
procurement@fsmb.be
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1763 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!