Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren)

Leveringen
Publicatie datum
20-04-2016
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Sint-Jozefkliniek VZW | 2880 Bornem, BE | Gezondheid
Opdrachtcodes (CPV)
30210000 - Machines voor dataprocessing (hardware)
51611100 - Installatie van hardware
72110000 - Advies inzake hardwarekeuze
72228000 - Advies over hardware-integratie
72265000 - Softwareconfiguratiediensten
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren).
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 70
Kwaliteit: Kwaliteit - 20
Kwaliteit: Methodiek projectmanagement - 5
Kwaliteit: Dienstverlening - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
Minimale jaaromzet van EUR 20.000.000.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Referentielijst inzake gelijkaardige prestaties geleverd bij Belgische ziekenhuizen gedurende de voorbije drie (3) jaar.
* Een beschrijving van de door de aanbieder genomen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen.
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
Minimum vereisten
* Er worden minimaal twee (2) referenties vermeld in de ziekenhuissector gedurende de voorbije drie (3) jaar met contactpersoon en contactgegevens. Een aanbieding die deze referenties niet bevat, wordt uitgesloten.
* Minimaal ISO-certificering of ander vergelijkbaar kwaliteitscertificaat.
* Minimaal vier (4) technici in eigen dienstverband, door de fabrikant gecertificeerd.
truck tower-crane sharing