Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

AL_3423_VICOM3

Leveringen
Publicatie datum
27-04-2016
Deadline
23-05-2016 15:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department | 1000 Brussel, BE | Nutssectoren | Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
30230000 - Computerapparatuur
72212326 - Diensten voor ontwikkeling van cartografiesoftware
72230000 - Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software
Korte inhoud
Deze aankondiging is een oproep tot kandidaatstelling. De MIVB op zoek naar firma’s die een beveiligde en intelligente hard- en software oplossing voor de afstandsbediening van de verkeerslichten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zouden kunnen leveren, installeren, onderhouden en laten evolueren De toepassing wordt gebruikt om de reistijd van de bovengrondse voertuigen (trams en bussen) te optimaliseren op kruispunten die uitgerust en beheerd zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het systeem zal geïnstalleerd moeten worden op het geheel van de vloot bussen en trams (ongeveer 1000 voertuigen).
Er werd bepaald dat de opdracht het onboard gedeelte in de voertuigen (software, calculator, radio, GPS enz.) omvat alsook de noodzakelijke infrastructuur om de MIVB toe te laten de apparatuur te beheren en te onderhouden, en met de bestaande MIVB tools (bv EOS "Phoenix") te integreren. De opdracht is niet gerelateerd tot de apparatuur en / of software van de kruispunten die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze aankondiging is een oproep tot kandidaatstelling. Enkel de weerhouden kandidaten, geselecteerd op basis van de selectiecriteria vermeld in rubriek III, krijgen het bestek.
De duur van de opdracht werd zodoende gekozen dat er voldoende interesse opgewekt wordt bij de potentiele inschrijvers, terwijl alle wettelijke vereisten in verband met concurrentie beantwoord worden.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een verklaring op erewoord betreffende het totale zakencijfer gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren, alsook het aandeel binnen dit zakencijfer van de goederen en/of diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht.
2° De laatste 2 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming (volledig model, inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme zoals bedrijfsrevisor, extern auditor, enz.) of de link naar de website waarop deze documenten gratis en zonder registratie kunnen worden gedownload. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen, afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België voor zover dat deze gepubliceerd werden.
3° Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
4° Indien de kandidaat optreedt als trader of tussenpersoon, moet hij het bewijs leveren dat hij voor deze opdracht gemandateerd werd door de fabrikant.
Het zakencijfer, de balansen en de jaarrekeningen moeten aantonen dat de kandidaat beschikt over voldoende financiële middelen om een project, zoals hierboven beschreven in de rubrieken II.1.4 en II.1.5, correct uit te voeren, gedurende de looptijd van de opdracht. De MIVB zal de kandidaten weren, waarvan de financiële gegevens niet bewijzen dat zij over de capaciteit beschikken om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° De ervaring van de onderneming moet op overtuigende wijze aangetoond worden:
a) Een lijst van de voornaamste soortgelijke leveringen en prestaties voor openbaar vervoer ondernemingen die een netwerk van tenminste 100 bussen en/of trams uitbaten in één of meer stad (s) van meer dan 100.000 inwoners, die de onderneming gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht binnen het domein, vervolledigd met een beschrijving van de opdracht en met vermelding van het bedrag, de data of periode, de gegevens van de ondernemingen waarvoor zij bestemd waren, de naam en contactgegevens van de contactpersonen binnen deze ondernemingen.
b) In de mate van het mogelijke, getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door deze klanten.
2° Een beschrijving van de expertise van de kandidaat in het betreffende domein.
3° Voor de kwaliteitszorg mag het ISO 9000 certificaat of eender welk ander certificaat of een beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat toegevoegd worden.
Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen. Omwille van operationele redenen, behoudt MIBV zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen, niet in overweging te nemen.
truck tower-crane sharing