Aankondiging van een gegunde opdracht

Gedetailleerde analyse van de vereisten voor de rapportage van financiële gegevens

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële diensten en Kapitaalmarktenunie
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
SPA2, 07/029
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Gedetailleerde analyse van de vereisten voor de rapportage van financiële gegevens

Referentienummer:   FISMA/2017/063/B

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   72221000 - Bedrijfsanalyseadviezen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van onderhavige oproep tot inschrijving en de daaruit voortvloeiende opdracht is het uitvoeren van een gedetailleerde analyse van de vereisten voor de rapportage van financiële gegevens voor maximaal 15 rapportagekaders (van de kaders vermeld in de aanbestedingsspecificaties) ter uitbreiding van de methodologie teneinde hier ook ongestructureerde gegevens en de bedrijfsprocesdimensie (productgerichte aanpak) in op te nemen. Aan de hand van de analyse moet tevens een benadering voor veranderingsbeheer worden voorgesteld en toegepast en moet de aanpak worden bepaald voor het opstellen van een regelgevingswoordenboek voor de financiële sector overeenkomstig de ISA 2-methodologie inzake basiswoordenschat.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   544.950,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   72316000 - Analyseren van gegevens

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   De taken moeten worden uitgevoerd in de door de contractant aangewezen lokalen. Er zullen maximaal vijf coördinatievergaderingen met de aanbestedende dienst worden gehouden in Brussel.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De analyse van de vereisten voor gegevensrapportage moet:

1. alle vereisten voor gegevensrapportage van alle beoogde rapportagekaders in kaart brengen;

2. mogelijke overbodigheden, inconsistenties, overlappingen en lacunes identificeren in de vereisten voor de rapportage van financiële gegevens binnen de beoogde rapportagekaders;

3. de gegevenspuntenmodellen voor de beoogde rapportagekaders vaststellen;

4. een aanpak voor veranderingsbeheer voorstellen en toepassen;

5. de indicatieve methodologie uitbreiden teneinde hier ongestructureerde gegevens en de bedrijfsprocesdimensie in op te nemen;

6. vaststellen hoe de resultaten van de analyse van de vereisten voor gegevensrapportage kunnen worden gebruikt voor het opstellen van een regelgevingswoordenboek voor de financiële sector overeenkomstig de ISA 2-methodologie inzake basiswoordenschat.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Draagwijdte van de analyse van de vereisten voor gegevensrapportage  / Weging:   35

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit en relevantie van de voorgestelde methodologie  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Organisatie van het werk  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Zie de aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 192-392560

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   FISMA/2017/063/B2/SE/OP

Perceel nr.:   -

Benaming:   Gedetailleerde analyse van de vereisten voor de rapportage van financiële gegevens

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

20-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Bedrijfsrapportage - Adviesgroep SP. Z O.O. SP. K.
Nationaal identificatienummer
300 907 601
Postadres
Ulica Matejki 11a
Plaats
Poznan
NUTS-code
PL
Postcode
60-771
Land
POLSKA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   575.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   544.950,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
2925 Luxembourg
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van deze periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1763 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!