Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - AANKOOP OF HUUR VAN ICT-APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJBEHORENDE DIENSTEN

Leveringen
Publicatie datum
01-04-2016
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Niet-openbare procedure
Aanbestedende overheid
VITO | 2400 MOL, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Opdrachtcodes (CPV)
30210000 - Machines voor dataprocessing (hardware)
30230000 - Computerapparatuur
48800000 - Informatiesystemen en servers
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72600000 - Diensten voor computerondersteuning en -advies
Korte inhoud
Voorwerp van deze leveringen: Raamovereenkomst : Aankoop of huur van ICT-APPARATUUR (Hardware & Software) voor een datacenter met bijbehorende diensten.
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de klassieke sector waarvoor de beperkte offerteaanvraag wordt gebruikt.
Deze opdracht moet leiden tot een niet-exclusieve raamovereenkomst met één opdrachtnemer per mogelijk perceel voor de uitvoering van de levering en diensten.
De looptijd van de raamovereenkomst begint op de aanvangsdatum die vastgelegd zal worden na kennisgeving sluiting. Zij heeft een duur van maximaal 7 jaar (4 jaar + 1 jaar + 1 jaar + 1 jaar verlengbaar).
De op de raamovereenkomsten gebaseerde opdrachten worden verder in het bestek “bestellingen” of “opdracht” genoemd.
De looptijd van een opdracht binnen de raamovereenkomst is per separate opdracht bepaald en in het geval van leasing kan zij een maximale looptijd hebben van 60 maanden.
Er worden geen minimale afnames gegarandeerd. Alle in dit bestek vermelde hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden.
Er is geen verbintenis vanwege de aanbestedende overheid voor te nemen hoeveelheden.
In het kader van deze raamovereenkomst wordt elke bestelling als een afzonderlijke opdracht beschouwd, onafhankelijk van de uitvoering van de overige bestellingen.
In deze raamovereenkomst is er de mogelijkheid om individuele opdrachten te plaatsen die elk een verschillende looptijd hebben.
Voor de toepassing van de administratieve bepalingen wordt hierna verstaan onder:
1. De aanbestedende overheid : De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), die belast is met de administratieve opvolging van deze opdracht.
2. De besteller: elke entiteit (zoals hoger vermeld) die een bestelling plaatst waarvoor de aanbestedende overheid optreedt als opdrachtencentrale.
VITO zal, als aanbestedende overheid bij activering van de raamovereenkomst, eveneens als “besteller” optreden.
VITO kan als aanbestedende overheid niet aansprakelijk worden gesteld voor de moeilijkheden met betrekking tot de binnen de raamovereenkomst geplaatste bestellingen, tenzij de aanbestedende overheid zelf de besteller is.
Toelichting:
AANKOOP OF HUUR VAN ICT-APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.
De software omvat software voor besturing (OS), monitoring, configuratie en management.
Er wordt momenteel binnen VITO gedacht aan een mogelijke opdeling in verschillende percelen, al dan niet met een mogelijke overlap naar mekaar toe.
VITO behoudt zich het recht het al dan niet opdelen in percelen, nog aan te passen indien wenselijk.
Er wordt aan de kandidaten gevraagd duidelijk op te lijsten aan welke delen zij kunnen voldoen, en wat de voor- en nadelen zouden zijn van het al dan niet koppelen van delen.
Deel 1: Servers, storage en back-up inclusief dienstverlening
Deel 2: Netwerk en security inclusief dienstverlening
Deel 3: Datacenter inrichting en uitrusting inclusief dienstverlening
De gunning van deze opdracht moet leiden tot een raamovereenkomst waarvan de voorwaarden ook gelden voor alle eventuele uitbreidingen tijdens de duur van het contract. Tevens kunnen deze voorwaarden van toepassing zijn voor alle andere bestellers waarvoor de aanbestedende overheid optreedt als “opdrachtencentrale”.
Deze opdracht/raamovereenkomst is GEEN exclusiviteit i.v.m. de levering van de vermelde artikelen en diensten.
Plaats van dienstverlening: Op diverse locaties van VITO en de locatie van de andere mogelijke bestellers.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Zie bestek
Minimum vereisten
• Een passende bankverklaring (notoriëteitsverklaring), (volgens KB plaatsing);
• Een bewijs van de verzekering tegen beroepsrisico’s
• De antwoorden zoals opgegeven in de bijhorende kandidatuurstellingsquestionnaire

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie bestek
Minimum vereisten
De inschrijver dient minimaal 3 gelijkaardige referenties (gelijkaardige dienstverleningscontracten, gelijkaardige grootte omvang mogelijke omzet ...) van de afgelopen 3 jaar met een omschrijving van de dienstverlening, de waarde en de contactgegevens van de klant.
1. Naam firma
2. Beschrijving opdracht
3. Contactpersoon en telefoonnummer en e-mail
• De antwoorden zoals opgegeven in de bijhorende questionnaire voor kandidatuur.
Professionele bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie)
Inschrijvers dienen te bewijzen dat zij de capaciteit hebben om de raamovereenkomst conform de verwachtingen van de aanbestedende overheid uit te voeren. Deze capaciteit zal onder andere worden getoetst aan de hand van de antwoorden zoals opgegeven bij de vragen in de bijhorende kandidatuurstellingsquestionnaire alsook:
• De opzet van de organisatiestructuur voor het algemeen toekomstig management van deze raamovereenkomst
• Eventuele gelijkaardige contracten en aan te tonen ervaring op het gebied van management van soortgelijke raamcontracten
• Kennis en ervaring mbt datacenter omgevingen (hardware/software/processen), inclusief ervaring op het gebied van ondersteuning en onderhoud
• Kwaliteitsbewaking binnen de organisatie en service level management
Belangrijke opmerking mbt de questionnaire tot kandidatuur:
De informatie die u opgeeft in de questionnaire beperkt zich strikt en exclusief tot de intekenende inschrijvers. Meer bepaald indien er cijfers of verwijzingen gebeuren naar eventuele moedermaatschappijen dan dienen zij ook effectief voor dit raamcontract actief te zijn.
truck tower-crane sharing