Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren cementproducten aan de wegendienst - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveren van voorverpakt cement en andere verwante bouwstoffen aan de diverse sectoren
van de wegendienst van de Stad Brugge gedurende een periode van 1 kalenderjaar te
rekenen vanaf de toewijzing van het contract. Het contract kan 2 x verlengd worden.
De totale bestelling moet volgens noodzaak in kleine hoeveelheden geleverd worden.
De minimale bestelling bedraagt steeds één palet (max. 2000kg).

Publicatiedatum
27-03-2017
Deadline
04-05-2017 om 14:30
Opdrachtcodes (CPV)
24957200 - Additieven voor cement, mortel of beton
33141830 - Cementbasis
44111200 - Cement
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Brugge
Postadres
Burg 12, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Inge Picqueur

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

nvt

Eventuele minimumeisen:

nvt

Vakbekwaamheid

nvt

Eventuele minimumeisen:

nvt

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!