Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor levering, inrichting en hosting van een LMS (learning management system) als een "Software As A Service" oplossing

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw
Nationaal identificatienummer
0455.411.733
Postadres
Zandpoortvest 60
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 15369100
E-mail
info@thomasmore.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.thomasmore.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor levering, inrichting en hosting van een LMS (learning management system) als een "Software As A Service" oplossing

Referentienummer: Thomas More-PPP0JH-777/7006/TM/MMO/20-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48190000 - Software voor onderwijsdoeleinden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-538675

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 250-528223

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Zoals in het erratum van 26/12/2017 reeds aangekondigd was er in de initiële publicatie belangrijke informatie weggevallen, namelijk onder II.2.9. en dit betreffende hoe de rangschikking zal gebeuren om het aantal kandidaten voor het indienen van een offerte in de tweede fase van deze procedure te beperken tot maximaal 5. Mogelijks was er verwarring hierover, aangezien in het erratum van 26/12/2017 vermeld stond dat de in de initiële publicatie ontbrekende info in de erratum-publicatie van 26/12/2017 stond in geel gemarkeerd. De nodige info stond echter niet in het publicatiedocument zelf, maar wel in het geüploade begeleidende document (en in dat begeleidende document onder II.2.9 in het geel gemarkeerd). Iedere ondernemer die zich kandidaat wenst te stellen, dient daarmee verplicht rekening te houden, alsook verplicht de gevraagde referenties in te dienen bij de kandidaatstelling teneinde het voor de aanbestedende overheid mogelijk te maken een rangorde te bepalen voor de ingediende kandidaturen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!