Rectificatie

Core research facility management software

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Universiteit Gent
Nationaal identificatienummer
0248.015.142_20859
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
aankoopbeleid@ugent.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ugent.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326798

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Core research facility management software

Referentienummer: Universiteit Gent-18OPE028-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48000000 - Software en informatiesystemen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht betreft het gebruiksklaar opleveren van een toekomstgericht, intuïtief, gebruiksvriendelijk Core Facility Management systeem (CFMS) voor de verschillende onderzoekscentra binnen de UGent. Deze implementatie zal geleidelijk aan ingevoerd worden in de onderzoekscentra behorende tot verschillende faculteiten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-535064

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 229-524111

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

Er werd een nieuw document prijsberekening opgeladen. De opening zal plaatsvinden op 28/01/2019 om 10u.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!