Rectificatie

Ontwikkeling van een digitaal platform

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
HERITA VZW
Nationaal identificatienummer
0454.452.225_28915
Postadres
Oude Beurs 27
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Margit Bal
Telefoon
+32 32122972
E-mail
margit.bal@herita.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.herita.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=298908

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ontwikkeling van een digitaal platform

Referentienummer: Herita-2018-01-OPH-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72413000 - Diensten voor het ontwerpen van websites

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Meerdere opdrachten bestaande uit de ontwikkeling van een digitaal platform uitgesplitst in drie vaste percelen en één voorwaardelijk perceel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-503378

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Als begeleidend document werd het bestek toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1768 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!