Rectificatie

APPLICATIEVE EN OPERATIONELE BEHEER VAN HET HEMOVIGILANTIEPORTAAL

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Nationaal identificatienummer
0884.579.424_17050
Postadres
Victor Hortaplein 40 bus 40
Plaats
Bruxelles (Saint-Gilles)
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ali Essaidi
Telefoon
+32 25284343
E-mail
ali.essaidi@fagg-afmps.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.fagg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297252

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

APPLICATIEVE EN OPERATIONELE BEHEER VAN HET HEMOVIGILANTIEPORTAAL

Referentienummer: FAGG-17-02-PO-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige opdracht betreft het applicatieve en operationele beheer van het Hemovigilantieportaal van het FAGG. Dit omvat:
 De overname van het Hemovigilantieportaal
 Het volledige beheer van het Hemovigilantieportaal

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-501893

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Geraamde totale waarde
In plaats van:
293000.00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Waarde zonder btw
In plaats van:
141322.31

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!