Aankondiging van een gegunde opdracht

Европейска мрежа за морски наблюдения и данни

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
2.070.500,00 EUR
Aanbestedende overheid
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
48610000 - Databasesystemen
48825000 - Webservers
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72300000 - Uitwerken van gegevens
72310000 - Gegevensverwerkingsdiensten
72312000 - Invoeren van gegevens
72314000 - Verzamelen en collationeren van gegevens
72317000 - Opslaan van gegevens
72318000 - Datatransmissiediensten
72321000 - Diensten voor database met toegevoegde waarde
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Korte inhoud
Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) стартира настоящата покана за участие в търг с оглед сключване на седем договора за поръчки за услуги за по-нататъшно развитие и поддръжка на Европейската мрежа за морски наблюдения и данни (EMODnet). Целта на настоящата покана е да се сключат седем договора за поръчки за услуги, за да се доразвие оперативна услуга, при която морските данни стават оперативно съвместими и свободно достъпни, и да се доразвият продуктите за данни, основаващи се на наблюденията на морето, като се осигури безплатен и открит достъп до тези продукти за данни и до наблюденията, въз основа на които са създадени тези продукти за данни. Настоящата покана за участие в търг има седем обособени позиции:
Обособена позиция 1: Батиметрия;
Обособена позиция 2: Биология;
Обособена позиция 3: Химия;
Обособена позиция 4: Геология;
Обособена позиция 5: Човешки дейности;
Обособена позиция 6: Физика;
Обособена позиция 7: Местообитания на морското дъно.
Настоящата покана за участие в търг е обхваната от работната програма за 2019 г. (действие 1.3.1.9) и работната програма за 2020 г. (действие 3.1.11) за прилагане на Европейския фонд за морско дело и рибарство. Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително разяснени в раздел 1 на тръжните спецификации.
Gunningen

Perceel 4: Физика

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
2.070.500,00 EUR
Bedrijven
ETT SPA | Genova, IT
Mariene Informatie Service Maris BV | Nootdrop, NL
L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer | Plouzané, FR
Sveriges Meteorologiska o Hydrologiska Institut | Norrköping, SE
International Council for the Exploration of the Sea | Copenhagen, DK
truck tower-crane sharing