Aankondiging van een gegunde opdracht

Świadczenie budowy, usług utrzymania, wsparcia technicznego, rozwoju i asysty oraz szkoleń użytkowników dla systemu informatycznego monitorowania uczestników projektów EFS

Diensten
Publicatie datum
02-08-2021
Waarde
9.951.284,39 PLN
Aanbestedende overheid
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | 00 - 926 Warszawa, Polska, PL | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Katarzyna Romańczuk
Opdrachtcodes (CPV)
72200000 - Softwareprogrammering en -advies
72300000 - Uitwerken van gegevens
72400000 - Internetdiensten
Korte inhoud
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie budowy, usług utrzymania, wsparcia technicznego, rozwoju i asysty oraz szkoleń użytkowników dla systemu informatycznego monitorowania uczestników projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Gunningen
Aantal inschrijvingen
2
Waarde
7.493.600,00 PLN
Bedrijven
Britenet Sp. z o.o. | 01-207 Warszawa, PL
truck tower-crane sharing