AZ Sint-Dimpna
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de levering van Microsoft licenties

Deze opdracht behelst het aanduiden van een partner voor het aanleveren van Microsoft desktop pro licenties en het voorzien van softwaren vallende onder Microsoft Select Level D Social Profit.
de geselecteerde kandidaat zal gedurende 3 jaar deze producten mogen aanbieden.

Publicatiedatum
27-04-2016
Deadline
17-06-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Dimpna
Postadres
JB Stessensstraat 2, 2440 Geel, BE
Contactpunt(en)
De heer Stefan Hoekx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

* Gunstige bankverklaring
* Minimale omzet van EUR 15.000.000 per jaar (waarvan minimaal EUR 1.000.000 aan MS volumelicentie) gedurende laatste 3 beschikbare boekjaren.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.
* De inschrijver dient aan te tonen dat zijn organisatie als Enterprise Software Advisor (ESA) en Licensing Solution Provider (LSP) gecertifieerd is.
* SAM competentie om de juiste SAM – Software Asset Management competentie te kunnen aantonen, moet een aanbieder aantonen dat hij personeelsleden in dienst heeft die het MCTS examen nr 70-673 hebben afgelegd.
* Microsoft certified technology specialist. Om de juiste licensing competentie te kunnen aantonen, moet een aanbieder aantonen dat hij personeelsleden in dienst heeft die het MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) examen nr 70-672 of 74-678 hebben afgelegd.

Eventuele minimumeisen:

* Minimum 3 Belgische ziekenhuizen als klant.
* Certificaat Enterprise Software Advisor (ESA) en Licensing Solution Provider (LSP)
* Minstens 2 Nederlandstalige personeelsleden die het MCTS examen nr 70-673 hebben afgelegd.
* Minstens 4 Nederlandstalige personeelsleden in dienst heeft die het MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) examen nr 70-672 of 74-678 hebben afgelegd.