Aankondiging van een opdracht

Mededingingsprocedure met onderhandeling inzake de ontwikkeling, de implementatie en het onderhoud van een synchroon internet onderwijssysteem gebaseerd op WebRTC technologie.

Bednet wenst middels deze opdracht inzonderheid dienstverlening te bekomen inzake de ontwikkeling, de implementatie en het onderhoud van een nieuwe applicatie die zal gebruikt worden om synchroon internetonderwijs aan te bieden.

Datum van verzending van deze aankondiging
04-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
14-02-2018
Regiocodes (NUTS)

BE242 - Arr. Leuven

Opdrachtcodes (CPV)
48190000 - Software voor onderwijsdoeleinden
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BEDNET VZW
Postadres
Bondgenotenlaan 134/4
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bart Marien
E-mail
bart.marien@bednet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestekdocumenten

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer