Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

PR000042739/RC1700236 - Optimalisatie reservoir Wijtschate

Vernieuwen van 3 pompen, bijhorend leiding- en kabelwerk (gedeeltelijk) en een nieuw LS-bord voor aansturing van het reservoir Wijtschate

Datum van verzending van deze aankondiging
19-06-2018
Publicatiedatum
19-06-2018
Deadline
12-09-2018
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
31720000 - Elektromechanische uitrusting
45232152 - Bouwen van pompstation
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres
Vooruitgangstraat 189
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lieve Verspecht
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-