Aankondiging van een opdracht

ZNA onderhoud HVAC en sanitair

Diensten
Publicatie datum
21-04-2019
Deadline
11-06-2019 09:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW | 2000 Antwerpen, BE | Gezondheid | De heer Thomas Aloy
Opdrachtcodes (CPV)
45232460 - Sanitaire installaties
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
Korte inhoud
ZNA onderhoud HVAC en sanitair
Beschrijving
Beschrijving
ZNA onderhoud HVAC en sanitair
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45232460 - Sanitaire installaties
50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
Regiocode (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Gunningscriteria
Prijs: 50
Kwaliteit: Beschrijving van de organisatie van het onderhoud (preventief en predictief, curatief, evolutief onderhoud) specifiek voor dit project - 35
Kwaliteit: Plan van aanpak in uitvoering - 15
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.
De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.
Volgende scores zijn mogelijk:
Score Omschrijving
A Zeer Laag risico
B Laag risico
C Gemiddeld risico
D Hoog risico
E Geen Score
Minimum vereisten
1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook A, B of C te zijn.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. 1. Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.
2. Een lijst van de voornaamste soortgelijke diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar met een minimum looptijd van 48 maanden, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren: a) indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; b) indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener.
3.De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten.
Minimum vereisten
1. De aanbieder dient te beschikken over:
• ISO 9001 / VCA of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem.
• Aannemersklasse 4.
• classificatie aannemer D 16,17,18 klasse of een gelijkwaardig systeem.
Dit wordt aangetoond door de juiste certificaten.
truck tower-crane sharing