Rectificatie

Raamovereenkomst voor de aankoop van betaalterminals met dienstverlening (acquiring) en inclusief een onderhoudscontract

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_22847
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33382770
E-mail
gac_diensten@stad.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.stadantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310790

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor de aankoop van betaalterminals met dienstverlening (acquiring) en inclusief een onderhoudscontract

Referentienummer: Antwerpen-Raamovereenkomst voor de aankoop van betaalterminals met die-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66172000 - Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst voor de aankoop van betaalterminals met dienstverlening (acquiring) en inclusief een onderhoudscontract

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-519238

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 127-290177

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Transactiekosten voor betalingen met kredietkaart moeten opgegeven worden als percentage. De aanbestedende overheid zal hier een gemiddelde uitgave tegenoverzetten, die gebruikt zal worden om de kostprijs te berekenen.