Rectificatie

het ontwikkelen, hosten en onderhoud van een applicatie Modular voor het beheer van de opdrachten van Zorginspectie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_16754
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 30
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25533108
E-mail
luc.moens@wvg.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326035

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

het ontwikkelen, hosten en onderhoud van een applicatie Modular voor het beheer van de opdrachten van Zorginspectie

Referentienummer: Dep. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin-WVG/DEP/ZI/Modular/2018/1-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48219300 - Administratieve software

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft het ontwikkelen, onderhouden en ondersteunen van een applicatie die bij de afdelingen Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid gebruikt wordt om het volledige inspectieproces te beheren. De applicatie dient een bestaande applicatie (Modular) te vervangen. De bestaande applicatie rust op technologie die binnen afzienbare tijd end-of-life zal zijn.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-501566

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 014-029586

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

Omwille van de complexiteit en de vragen en antwoorden willen we de inschrijvers meer tijd geven om een zorgvuldige offerte op te stellen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!