Rectificatie

Aankoop software voor voorraad- en inventarisbeheer

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap voor Natuur en Bos
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_16776
Postadres
Havenlaan 88 bus 75
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Bruynooghe
Telefoon
+32 491926903
E-mail
tom.bruynooghe@vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.natuurenbos.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=298257

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aankoop software voor voorraad- en inventarisbeheer

Referentienummer: ANB-SOD - 2018-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48000000 - Software en informatiesystemen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Team Logistiek en OTB zijn op zoek naar software voor de ondersteuning en het beheer van de facilitaire processen welke zowel door de centrale als de decentrale diensten gebruikt zal worden. Het pakket dient een integratie en uitwisseling te bieden met bestaande platformen, systemen en databanken. Er wordt hierbij veel belang gehecht aan de beheersbaarheid van het pakket: het maatwerk dient beperkt te worden tot een minimum door gebruik te maken van parametreerbare standaardsoftware (zie ook technische vereisten van IT kant). Cruciaal bij de implementatie hiervan is het overbrengen van onze gegevens vanuit de huidige gefragmenteerde omgevingen (Excel, acces, in-house ontwikkelde software,…).
Binnen het agentschap zullen er ongeveer een 20 key-users en 700 Frontend-users gebruik maken van het pakket/portaal. Er moet initieel voorzien zijn dat er 25 concurrent users toegang hebben tot het systeem.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502854

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
27-02-2018
Te lezen:
01-03-2018

Overige nadere inlichtingen

Artikel II.6 Betalingen wordt aangepast als volgt: de facturatie gebeurt als volgt: - opstartkost wordt betaald na uitvoering (na 6 maand) - vanaf dan 3 maandelijks

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1763 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!