Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een common data environment

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Nationaal identificatienummer
0860.139.085
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Christophe Goffi
Telefoon
+32 32030030
E-mail
aanbesteding@bamnv.be
Fax
+32 32010031

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.bamnv.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297707

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Mobiliteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een common data environment

Referentienummer:   BAM-2017-013--F03_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   48000000 - Software en informatiesystemen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze Opdracht voor Diensten betreft aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een Common Data Environment, een gemeenschappelijke plaats waar online de data van BAM projecten wordt ondergebracht.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   48311000 - Software voor documentenbeheer

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   BAM, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze Opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van artikel 2, 21° van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
De Opdracht betreft aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een Common Data Environment, een gemeenschappelijke plaats waar online de data van BAM projecten wordt ondergebracht.
Om de overvloed aan data te kunnen beheren wil BAM een gemeenschappelijk data platform (Common Data Environment)
inrichten waarop alle data gerelateerd aan deze deelprojecten op ondergebracht en beheerd wordt. Deze data zal betrekking hebben op de studiefase en/of een plaatsingsprocedure en/of een uitvoeringsfase van een infrastructuurproject. BAM streeft er
naar de Common Data Environment in te richten als ‘enige bron van de waarheid’, het aantal omgevingen om data te verwerken dient dan ook beperkt te worden tot één, de Common Data Environment.
Momenteel is reeds voorzien dat zes deelprojecten ondergebracht worden in de Common Data Environment. Op termijn zullen ook andere projecten die door BAM beheerd worden als deelproject(en) toegevoegd worden.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Zie verder.

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 247-520569

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   ja

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   neen

Referentie van de aankondiging:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

- De delen A en B van het bestek alsook de UEA-documenten worden ter beschikking gesteld via het e-notification portaal.
- Er wordt aan de Bieder gevraagd om de periode van 15 januari 2018 tot 26 januari 2018 conform het procesverloop van de gunningscriteria Kwaliteit vrij te houden voor de workshops bij BAM NV. De Bieders kunnen drie voorkeur dagen opgeven.
- De Bieder zal ter plaatse, in de kantoren van BAM een toelichting geven bij het gunningscriterium "kwaliteit" en de minimale eisen, en een gebruikstoepassing voorzien. Dit gebeurt in drie stappen en omvat een 1 dag (8 uur). De datum voor toelichting zal onderling tussen Bieder en BAM vastgelegd worden conform de doorlooptijd.
- Eenzelfde entiteit mag slechts éénmaal, hetzij individueel hetzij als lid van een consortium, een Offerte indienen.
- In toepassing van artikel 78 van de Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016 en artikel 73 van het KB Plaatsing 18 april 2017 kunnen Bieders zich, ter staving van hun economische en financiële draagkracht of hun technische en beroepsbekwaamheid,
beroepen op de economische en financiële draagkracht resp. de technische en beroepsbekwaamheid van andere entiteiten,
ongeacht de juridische aard van hun banden met die entiteiten.
In dat geval moet de Bieder aan de Aanbestedende Dienst aantonen dat hij gedurende de totale looptijd van de Opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke middelen, inzonderheid door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de Bieder de nodige middelen ter beschikking te stellen
- De Offerte dient te worden ingediend:
• Op papier: in drie volledige exemplaren (1 origineel en 2 duplicaten).
• Op USB-stick: in één exemplaar, in de formaten PDF én Microsoft Word of Microsoft Excel. Deze indiening dient te gebeuren supplementair en gelijktijdig aan de indiening van de papieren Offerte.
Bij tegenstrijdigheden tussen de papieren en digitale versies van documenten, nota’s en tekeningen primeert de papieren
versie op de digitale versie.
Alle documenten dienen doorlopend genummerd ingediend te worden. Er dient tevens, voor iedere Offerte, in een inhoudsopgave te worden voorzien.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State - afdeling bestuursrechtspraak
Postadres
Wetenschapsstraat 37
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
info@raadvst-consetat.be
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk: • Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen; • Een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 32030030
E-mail
aanbesteding@bamnv.be
Fax
-
Internetadres
http://www.bamnv.be/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1719 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!