Aankondiging van een wijziging

Развитие на Информационна система „Външна търговия“ с цел добавяне на нови функционалности и миграция на нова платформа

Diensten
Publicatie datum
02-08-2021
Aanbestedende overheid
Национален статистичекси институт | 1038 София, BG | Nutssectoren | +359 29857720
Opdrachtcodes (CPV)
72262000 - Ontwikkeling van software
Korte inhoud
Развитие на Информационна система „Външна търговия“ с цел добавяне на нови функционалности и миграция на нова платформа
Gunningen

Развитие на Информационна система „Външна търговия“ с цел добавяне на нови функционалности и миграция на нова платформа

Waarde
388.000,00 BGN
Bedrijven
Смарт Системс 2010 ЕООД | 1408 София, BG | www.smartsystems.com
Wijzigingen
Изпълнителят добавя следните функционалности при изпълнение на поръчката - обработка на входни файлове с ЕАД, пакетна обработка (автоматични проверки, валидиране и запис в крайните регистри) на данните от ЕАД, механизми за натрупване на данни за месечни и годишни обороти на търговци по ЕКСТРАСТАТ, механизми за генериране на индекси и на оценки на неотговорили и необхванати потоци, механизъм за интеграция на данни от крайни регистрина системата към модул Макроданни, функционалностите ан БД MDE за нуждите на обмена на микроданни с останалите държави членки, генерирането на изходни данни-файлове за външни и вътрешни потребители, изчисляване на коефициенти за транспортни разходи и застраховки, производство на данни по бизнес характеристики на предприятията. Срокът за изпъленние се удължава с 4 (четири) месеца, считано от 17.12.2020 г. Стойността на поръчката не се променя.
Oude waarde
388.000,00 BGN
Nieuwe waarde
388.000,00 BGN
truck tower-crane sharing