Aankondiging van een opdracht

ICT CONSULT - FULL STACK TECHNICAL LEAD

De raamovereenkomst heeft tot doel meerdere ondernemers te vinden die handelt als “Full Stack Technical Lead” consultant en heeft betrekking op de bouw van een nieuwe interne web-application framework dat de basis wordt voor toekomstige toepassingen.

Datum van verzending van deze aankondiging
19-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
05-02-2018
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
72590000 - Professionele dienstverlening in verband met computers
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres
Zuidstraat, 111
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
procurement@fmsb.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer