Aankondiging van een gegunde opdracht

Telefonieplatform en Alarmeringsplatform voor Hulpverleningszone Centrum

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Hulpverleningszone Centrum
Nationaal identificatienummer
BE 0500 927 497
Postadres
Roggestraat 70
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Paul Stevens
Telefoon
+32 92688899
E-mail
paul.stevens@brandweerzonecentrum.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.brandweerzonecentrum.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297047

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Telefonieplatform en Alarmeringsplatform voor Hulpverleningszone Centrum

Referentienummer:   Brandweerzone Centrum -900 2017-122-IP-04-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   48500000 - Communicatie- en multimediasoftware

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Brandweerzone centrum wenst haar huidige telefooncentrales te vervangen door een nieuw communicatieplatform. Tevens wenst brandweerzone Centrum hierbij op te treden als aankoopcentrale voor andere hulpverleningszones en politiezones.
Er wordt voor geopteerd om dit bestek ruimer op te vatten dan louter telefonie omwille van de integratie met verschillende andere componenten die onrechtstreeks ook deel zullen uitmaken van dit platform.
De bestek bevat bijgevolg 2 verschillende onderdelen die beide verplicht moeten worden aangeboden:
- Een telefonieoplossing met ondersteuning van unified communication
- Een koppeling van de nieuwe telefonieoplossing met de bestaande telefonie-infrastructuur van de groep Gent, beheerd door Digipolis (via SIP)
- Een alarmserver voor het verwerken en uitsturen van diverse types alarmen

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   257.443,21

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   48500000 - Communicatie- en multimediasoftware

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE234 - Arr. Gent

Voornaamste plaats van uitvoering:   Hulpverleningszone Centrum Roggestraat 70 9000 GENT

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

AANKOOP VAN EEN DIENST : TELEFONIEPLATFORM EN ALARMERINGSPLATFORM VOOR HULPVERLENINGSZONE CENTRUM

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   35

Kwaliteitscriterium - Naam:   KWALITEIT VAN DE OPLOSSING  / Weging:   25

Kwaliteitscriterium - Naam:   SERVICE (SLA EN ONDERHOUD)  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   PLAN VAN AANPAK  / Weging:   20

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 155-322445

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

02-01-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   2

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
TELECOM-IT
Nationaal identificatienummer
BE 0832.347.496
Postadres
IC Grote Beer, Sint-Jorisstraat 96
Plaats
BEERNEM
NUTS-code
BE251
Postcode
8730
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
TM@Telecom-IT.be
Fax
-
Internetadres
https://www.telecom-it.be/nl/contact/
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   392.561,98 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   257.443,21 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
info@raadvanstate.be
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Niet van toepassing
Postadres
Niet van toepassing
Plaats
Niet van toepassing
Postcode
Niet van toepassing
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
aankoop@brandweerzonecentrum.be
Fax
-
Internetadres
http://www.brandweerzonecentrum.be

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Hulpverleningszone Centrum
Postadres
Roggestraat 70
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 092688917
E-mail
yeneneh.destagebremichael@brandweerzonecentrum.be
Fax
-
Internetadres
http://www.brandweerzonecentrum.be

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1768 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!