Rectificatie

IT-bijstand Sluiten van een raamovereenkomst voor de behoeften van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en diens aankoopcentrale

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kunstlaan 21
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22824770
E-mail
csc2017.007@cirb.brussels
Fax
+32 2303107

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.cirb.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284643

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

IT-bijstand Sluiten van een raamovereenkomst voor de behoeften van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en diens aankoopcentrale

Referentienummer: CIRB-CSC2017.007-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) wenst een raamovereenkomst te sluiten, en daarna diverse dienstencontracten op het vlak van business en strategische consultancy, analyse (business, functioneel, technisch), ontwikkeling, fijnafstelling (fine tuning), installatie, bijstand bij de uitrol van IT-oplossingen (diensten, systemen, data, producten,…) en bij het beheer ervan volgens een dienstmodus.
Genoemde gebieden omvatten teven fijnafstelling, installatie, implementatie, onderhoud en bijstand in ruime zin voor het SAP ERP-systeem en de verschillende bijbehorende modules, met een focus op beheer, onderhoud en uitbreiding van de boekhoudkundige en financiële modules die op gewestelijk vlak al in gebruik zijn.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-538082

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 247-520619

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wij hebben vastgesteld dat er enkele vergissingen zijn gebeurd in de eerder door ons gepubliceerde documenten. Het bijzonder bestek BB2017.007 en bijlage 2 zijn bijgevolg op bepaalde plaatsen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn gemakkelijkheidshalve in geel aangeduid : - In de Franstalige versie : o Pagina 14 : de URL voor de publicatie van de antwoorden werd door het volgend adres vervangen : http://cirb.brussels/fr/quoi-de-neuf/procedures-de-marche/csc2017-007 - In de Nederlandstalige versie : o Pagina 13 : het e-mailadres waarop u ons kan contacteren is bb2017.007@cibg o Pagina 89: Voor perceel 15 is het profiel van “security expert” niet gevraagd en werd dus verwijderd o Pagina 173 : een paragraaf en een vraag werden toegevoegd o Pagina 193 : een verwijzing werd toegevoegd - Bijlage 2 werd bewerkt op verschillende plaatsen. U wordt uitgenodigd om de nieuwe versie te gebruiken. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele ongemakken die zijn veroorzaakt hierdoor.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1768 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!